Aktualności Ochrona środowiska

A A A

01.06.17Stacja demontażu pojazdów – krok po kroku

Podstawową i najważniejszą rzeczą jest wybór odpowiedniej lokalizacji pod stację demontażu pojazdów. Ze względu na fakt, że stacja demontażu pojazdów zalicza się do działalności uciążliwych, można ją lokalizować wyłącznie na działce określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jako teren przemysłowy lub usługowo-przemysłowy.

» czytaj więcej

27.02.17Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce» czytaj więcej

13.02.17Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2016 roku

W terminie do  15 marca 2017 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

23.01.17Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej» czytaj więcej

16.01.17Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2016 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2273), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2017 roku. » czytaj więcej

19.12.16Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2016

Kończy się rok 2016, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2017 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

07.11.16Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

Miejsce i sposób gospodarowania odpadami, najważniejsze zasady gospodarowania odpadami w serwisie samochodowym itp. aspekty z wiązane z kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
» czytaj więcej

29.09.16Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) prowadzi bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. System umożliwia uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez  firmy w ramach corocznej sprawozdawczości. Obowiązek składania raportów dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Raport do KOBiZE sporządza się raz w roku, za ubiegły rok kalendarzowy, w terminie do końca lutego. Obowiązek raportowania emisji do powietrza powstał w 2011 r., natomiast sprawozdania można składać od 2010 r.» czytaj więcej

25.08.16Obowiązki przetwarzającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

W artykule, będącym kontynuacją analizy obowiązków ciążących na uczestnikach systemu gospodarowania odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, określonego w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) (Dz.U. 2015 poz. 1688), przybliżymy obowiązki ciążące na przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przetwarzającym» czytaj więcej

02.08.16Obowiązki serwisów blacharsko-lakierniczych w zakresie gospodarki odpadami

W Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, które mają szczególne znaczenie w warsztatach mechanicznych oraz serwisach blacharsko-lakierniczych. Wynika to z faktu, iż tego typu działalność, generuje powstawanie dużej ilości odpadów niebezpiecznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. » czytaj więcej

1999 ÷ 2017 © PALECZNY