Aktualności Baza Danych Sprawozdań o SZWO i F-gazach

A A A
Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO) są to pochodne węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu) zawierające atomy chloru lub/i bromu oraz najczęściej także fluoru, które wykazują potencjał niszczenia ozonu co prowadzi do powstawania tzw. dziury ozonowej. Do substancji SZWO zaliczamy m.in: chlorofluorowęglowodory (CFC), bromofluoro- i bromochlorofluorowęglowodory (halony), chlorofluorowęglowodory (HCFC), tetrachlorek węgla (CCl4).

Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego. Gazy te nie występują naturalnie w środowisku, są one wyłącznie produkowane przez człowieka i stosowane m.in.: jako czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej i rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych elementów. Do f-gazów tych zaliczamy: wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz heksafluorek siarki (SF6).


klimatyzacj
fot. pixabay.com


Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) została utworzona Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych. Poprzez system BDS składa się sprawozdanie dotyczące SZWO i F-gazów w postaci elektronicznej do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Termin złożenia sprawozdania jest do 28 lutego za rok poprzedni.

Rejestracji podmiotu i składania sprawozdań do BDS dokonuje się na stronie internetowej http://www.bds.ichp.pl/