Aktualności Decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska

A A A
Prawo w zakresie ochrony środowiska w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną prawa, która jest ciągle doskonalona. Coraz większa ilość przepisów w zakresie ochrony środowiska określa coraz szerszy zakres obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonywania licznych obowiązków w zakresie ochrony środowiska, które wynikają nie tylko z przepisów prawa ale również mogą wynikać z:
  • aktów prawa miejscowego (np. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego),
  • decyzji administracyjnych (np. pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne),
  • umów cywilnoprawnych (np. umowa wynajmu/ dzierżawy).
Rodzaje decyzji:

I.    Decyzja z zakresu gospodarki emisjami;

Pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza - to decyzja administracyjna upoważniająca do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji i obiektów przemysłowych. Każda instalacja, w której zanieczyszczenia odprowadzane są za pomocą wentylacji mechanicznej (wentylatory, centrale wentylacyjne) lub za pośrednictwem przeznaczonych do tego środków technicznych (np. zawory odpowietrzające z silosów) lub jakakolwiek emitowana substancja objęta jest poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu atmosferycznym wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.


dym
fot. pixabay.com


Zgłoszenie instalacji – obejmuje instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogące negatywnie oddziaływać na  środowisko. Instalacje te wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.