Aktualności Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

A A A
1. Najważniejsze zasady gospodarowania odpadami w serwisie samochodowym

   ! Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.
   ! Zakazuje się mieszania odpadów przemysłowych z komunalnymi.

2. Miejsce i sposób gospodarowania odpadami (Inspektor zwraca uwagę na to, czy odpady są magazynowane zgodnie z prawem)

Informacje ogólne:
  • wytworzone odpady powinny być magazynowane selektywnie, to znaczy każdy rodzaj odpadu powinien być magazynowany oddzielnie;
  • miejsce magazynowania powinno być opisane kodem odpadu i jego nazwą, np. 16 01 03- zużyte opony.
Specjalne wymagania dotyczące magazynowania odpadów:
  • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia i zabezpieczone przed stłuczeniem;
  • oleje odpadowe magazynuje się w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi (najlepiej w pomieszczeniu magazynowym lub pod wiatą), wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów (obok miejsca magazynowania powinien znajdować się sorbent, który w razie wylania oleju pozwoli w szybki sposób oczyścić teren po zaistniałym zdarzeniu);
  • odpady w postaci szkła powinny być zabezpieczone przed stłuczeniem, np. poprzez magazynowanie w pojemnikach;
  • odpady w postaci opakowań z papieru nie powinny być narażone na negatywne warunki atmosferyczne, czyli zabezpieczone przed opadem deszczu. Podsumowując: magazynowanie wytwarzanych odpadów nie może powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska, w szczególności nie może:
  • powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt,
  • powodować uciążliwości przez hałas lub zapach,
  • wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.
Kary:
Ustawa o odpadach przewiduje administracyjne kary pieniężne (od 1 000 do
1 000 000 złotych), np. za mieszanie odpadów, wymierzane są kary zgodnie z zasadami działu III ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późniejszymi zmianami).
Kary wymierzają inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) na podstawie art. 197.

By User Interiot on en.wikipedia (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons