Aktualności Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2014 rok

A A A
Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w 2014 roku do powietrza w terminie do 28 lutego 2015 roku.


Obowiązek ten ciąży na każdym przedsiębiorcy, podmiocie korzystającym ze środowiska. Oznacza to, iż nie tylko zakład, który eksploatuje instalacje (kotłownie zakładowe na cele technologiczne, grzewcze, malarnie, instalacje produkcyjne, spalarnie odpadów itp.), ale również przedsiębiorcy, którzy korzystają z urządzeń (samochody osobowe i ciężarowe, wózki widłowe, urządzenia do spawania, itp.) emitujące substancje do powietrza są zobowiązani złożyć roczny raport do Krajowej Bazy KOBiZE.

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 62. poz. 627, z późn. zm.), przez urządzenie rozumie się niestacjonarne urządzenie techniczne, w tym środki transportu, a zatem firmy zajmujące się wyłącznie transportem również podlegają pod obowiązek złożenia raportu.

Za niezłożenie rocznego raportu do Krajowej Bazy lub złożenie raportu w formie niepełnej nie przewiduje się żadnych kar. Nie należy jednak bagatelizować tego obowiązku, gdyż podczas kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kontrolujący może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek uzupełnienia takiego raportu. Niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.


Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu złożenia rocznego raportu do Krajowej Bazy KOBiZE.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77.
tel. kom.: 0-609-140-140.
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl