Aktualności Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2016 rok

A A A
Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2273), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2017 roku.

Powyższy obowiązek dotyczy, zarówno zakład eksploatujący instalacje (instalacje produkcyjne, kabiny lakiernicze, kotłownie, itp.), jak i przedsiębiorcę korzystającego z urządzeń (samochody osobowe i ciężarowe, urządzenia klimatyzacyjne, itp.).


Za niezłożenie rocznego raportu do Krajowej Bazy lub złożenie raportu w formie niepełnej nie przewiduje się żadnych kar. Nie należy jednak bagatelizować tego obowiązku, gdyż podczas kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kontrolujący może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek jego uzupełnienia. Niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.


Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu złożenia rocznego raportu do Krajowej Bazy KOBiZE.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77.
tel. kom.: 0-609-140-140.
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl