Aktualności Obowiązki warsztatu samochodowego z myjnią w świetle prawa wodnego

A A A
Każdy właściciel serwisu samochodowego, niezależnie od skali prowadzonej działalności, powinien zadbać o to, aby jego obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. W niniejszym artykule odniesiemy się do wymogów jakim podlega warsztat samochodowy w kontekście Ustawy Prawo wodne z dnia  18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.).


Postępowanie ze ściekami przemysłowymi

Kiedy należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

Ścieki przemysłowe, pochodzące z warsztatu i myjni samochodowej odprowadzane do:

zbiornika bezodpływowego (szamba), z którego są wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków
urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu np. miejskiej sieci kanalizacyjnej

Wymagane pozwolenie wodnoprawne

Ścieki przemysłowe – są to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego m.in. węglowodory ropopochodne, fosfor ogólny, które następnie są odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.
W celu odprowadzania ścieków przemysłowych, właściciel warsztatu samochodowego,
w którym występuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, powinien wyposażyć swój obiekt w separator substancji ropopochodnych. Urządzenie to przeznaczone jest do przechwytywania przede wszystkim płynnych węglowodorów (olei, nafty, benzyny) oraz zanieczyszczeń stałych, cięższych od wody (żwir, piasek, szlam).

W omawianym przypadku, ścieki przemysłowe są to ścieki powstające podczas mycia samochodów oraz odcieki z karoserii samochodów i mycia posadzki na terenie warsztatu mechanicznego wyposażonego w odwodnienie liniowe (kratki ściekowe).

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, a także wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.