Aktualności Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

A A A


Najważniejsze wymagania, którymi powinien kierować się przedsiębiorca zbierający ZSEiE

Przez zakład przetwarzania rozumie się podmiot, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu.
 • Nie mieszać odpadów zużytego sprzętu z innymi odpadami,
 • Odbierać wyłącznie kompletny ZSEiE,
                 Niekompletny zużyty sprzęt może być zbierany wyłącznie przez podmioty, które są:
 1. powierzchniami handlowymi o powierzchni sprzedaży co najmniej 400 m2 poświęconej na sprzedaż sprzętu dla  gospodarstw domowych,
 2. zakładami przetwarzania,
 3. odbierającymi odpady komunalne lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Niekompletny zużyty sprzęt, to taki, który nie zawiera istotnych z uwagi na przeznaczenie części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
Powyższy zapis można  interpretować następująco: przedsiębiorca prowadzący skup złomu może przyjmować wyłącznie kompletne sprzęty, zatem nie może przyjmować niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ani jego części, nawet jeżeli dotychczas miał te rodzaje odpadów uwzględnione w decyzji. Jeżeli na skupie złomu w chwili wejścia nowej ustawy znajdowały się już wcześniej przyjęte elementy ze zużytych urządzeń bądź urządzenia niekompletne, wówczas przedsiębiorca powinien w ciągu 3 lat od chwili przyjęcia na skup odpady inne niż niebezpieczne przekazać do zakładu przetwarzania oraz w ciągu roku odpady niebezpieczne. Niekompletne urządzenia i części stanowiące odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może przyjmować jedynie zakład przetwarzania.
 • Umieszczać w miejscu widocznym, informację o nieprzyjmowaniu niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  oraz ich części (np. w punkcie zbierania/na stronie internetowej),
 • Odbierać nieodpłatnie ZSEiE pochodzący z gospodarstw domowych,
 • Składać do burmistrza, wójta, prezydenta miasta informację, że zbierający prowadzi punkt, w którym można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • Prowadzić ewidencję zebranego zużytego sprzętu,
 • Składać sprawozdania do urzędu Marszałkowskiego z ilości zebranych odpadów,
 • Składać sprawozdania do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.