Aktualności Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2018 rok

A A A
Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, tj. za:
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- składowanie odpadów.

W terminie do 31 marca 2019 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska za rok 2018 – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, czyli „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za poprzedni rok.

Zgodnie z art. 289 ww. Ustawy, nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska jeśli roczna wysokość opłat nie przekracza 800 zł, za poszczególne korzystanie ze środowiska.

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018, poz. 799 z późn. zm.), wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r,. poz. 2255), jeżeli naliczona opłata za każdy rodzaj korzystania ze środowiska za 2017 r. nie przekracza 100 zł, nie składamy wykazu informacji, co jednak nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

Zgodnie z art. 359 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, kto nie przedłoży wykazu dotyczącego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny.


Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97
fax 0-22 497-77-77
tel. kom.: 0-609-140-140
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl