Aktualności Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 rok

A A A
Zgodnie z art. 284, 285 i 286 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce, m.in. za:

W terminie do 31 marca 2021 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska za rok 2020 – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, czyli „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za poprzedni rok.

Zgodnie z art. 289 ww. Ustawy, nie wnosi się opłat z tytułu korzystania ze środowiska jeśli roczna wysokość opłat nie przekracza 800 zł, za poszczególne korzystanie ze środowiska.
W przypadku gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł, nie przedkłada się także wykazów, o których mowa w art. 286 ust. 1.

Zgodnie z art. 359 ust. 2 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, kto nie przedłoży wykazu dotyczącego opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wyznaczonym terminie, podlega karze grzywny.


Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77.
tel. kom.: 0-609-140-140.
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl