Aktualności Opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2013

A A A
Z dniem 1 stycznia 2013 r. w wyniku wprowadzenia zmian do Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., poz. 627) nastąpiła zmiana sposobu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny.

Zatem zgodnie z art. 285, 287 i 289 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty za korzystanie ze środowiska, czyli za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, składowanie odpadów, jednocześnie składając marszałkowi województwa - „Wykazy zawierające zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku, w terminie do dnia 31 marca następnego roku. Czyli sprawozdanie za 2013 rok należy złożyć do 31 marca 2014 r.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, natomiast nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem ochrony środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl,
Strona Działu ochrony środowiska: www.paleczny.pl/ochrona-srodowiska/.