Aktualności Opłaty za usługi wodne na podstawie nowego Prawa Wodnego

A A A
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) wprowadziła szereg zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Reforma gospodarki wodnej została spowodowana wdrożeniem do polskiego porządku prawnego postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wprowadziła ona przede wszystkim nowe zasady gospodarowania wodami oraz powołała nowy organ odpowiedzialny za zarządzanie krajowymi zasobami wodnymi – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Do zadań Wód Polskich należy m.in.: naliczanie i pobieranie opłat za usługi wodne oraz wydawanie decyzji administracyjnych takich jak oceny, zgody i pozwolenia wodnoprawne.

W niniejszym artykule szerzej omówiona zostanie tematyka opłat za usługi wodne.

Usługi wodne
Prawo Wodne wyróżnia trzy podstawowe sposoby korzystania z wód:
  • powszechne – obejmuje zaspokajanie potrzeb osobistych, gospodarstw domowych lub rolnych, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także przeznaczanie wody na cele wypoczynkowe i rekreacyjne (uprawianie turystyki, sportów wodnych);
  • zwykłe – dotyczy gospodarstw domowych i gospodarstw rolnych, pobierających bądź odprowadzających wodę w ilości do 5 m3/dobę;
  • szczególne – wykracza poza powszechne i zwykłe korzystanie z wód, np. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego bądź odwadnianie gruntów i upraw.

Jeżeli korzystanie z wód wykracza poza ww. sposoby to taki rodzaj korzystania jest definiowany jako usługi wodne. Dotyczą one gospodarstw domowych, podmiotów publicznych oraz podmiotów prowadzące działalność gospodarczą. Do usług wodnych zaliczane są m.in.:

Szczegółowa lista sposobów korzystania z wód określonych jako usługi wodne znajduje się w ustawie Prawo Wodne.

Ustawodawca nakłada obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie z usług wodnych. Zgodnie z zapisami nowego Prawa Wodnego, wyliczenie opłaty z tytułu korzystania z usług wodnych następuje w oparciu o:
  • cel i zakres korzystania z wód określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym,
  • pomiary dokonywane przez organy administracji w ramach kontroli gospodarowania wodami lub ustalenia z przeglądów pozwoleń wodnoprawnych,
  • pomiary dokonywane przez organy administracji w ramach kontroli pozwoleń zintegrowanych.

Początkowo opłaty za usługi wodne miały być naliczane samodzielne przez Wody Polskie, jednak zbyt niejasne przepisy spowodowały wiele problemów związanych z ustalaniem wysokości tych opłat.

W związku z tym, dnia 20 lipca 2018 roku została uchwalona zmiana ustawy Prawo Wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., w której został nałożony na podmioty, korzystające z usług wodnych obowiązek składania oświadczeń. Dodatkowo, oprócz oświadczeń, do wyliczenia opłat za usługi wodne będą wykorzystywane odczyty z przyrządów pomiarowych dokonywanych w ramach kontroli gospodarowania wodami.

Opłata za usługi wodne składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej, ale opłaty te nie zawsze występują jednocześnie. Zwolnienia z opłat za usługi wodne zostały szczegółowo przedstawione w ustawie Prawo Wodne. Ponadto, jeżeli wysokość opłaty za usługi wodne nie przekroczy 20 zł, wówczas opłata nie jest wnoszona na rachunek bankowy właściwego urzędu miasta lub gminy.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wód Polskich.


Staw
Staw hodowlany - fot. pixabay/KatarzynaTyl