Aktualności Prawo wodne - zgoda wodnoprawna

A A A
Ustawa Prawo Wodne
 Zgoda wodnoprawna

23 sierpnia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Ustawa wprowadza następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne:
Organem właściwym do wydania zgody wodnoprawnej jest organ Wód Polskich.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego wymagane jest m.in. przed uzyskaniem:


Budowa drogi
fot. pixabay.com


Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest m.in. na:

  • usługi wodne - które polegają na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód. Do usług wodnych zalicza się np. pobór wód podziemnych lub powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych. Realizacja usług wodnych związana będzie z ponoszeniem za nie opłat.
  • szczególne korzystanie z wód – które wykracza poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, np. wprowadzanie do kanalizacji miejskiej ścieków przemysłowych.
  • wykonanie urządzeń wodnych – czyli urządzeń lub budowli służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów np. kanały, rowy, sztuczne zbiorniki, stawy, wyloty urządzeń kanalizacyjnych.

Ustawa wprowadziła możliwość przedłużenia okresu trwania dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego bez konieczności tworzenia nowego wniosku (nowego operatu wodnoprawnego), jeżeli zawarte w nim informacje zachowały aktualność. Przedłużenie to polega na tym, że w terminie 90 dni przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej decyzji, należało złożyć wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego.