Aktualności Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2018

A A A
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. 2018 poz. 2221), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej.

Do złożenia sprawozdania obowiązany jest każdy podmiot, który:
  • przywozi substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowane gazy cieplarniane (FGC) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wywozi SZWO i FGC z terytorium Rzeczypospolitej;
  • stosuje SZWO lub FGC w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
  • prowadzące odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie SZWO lub FGC;
  • przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające SZWO lub FGC, oraz dokonujące wywozu takich produktów, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawodawca przewidział kary pieniężne w wysokości:
  • od 600 zł do 4 500 zł za nieprawidłowości określone w art. 47;
  • od 4 000 zł do 15 000 zł za nieprawidłowości określone w art. 48;
  • od 6 000 zł do 45 000 zł za nieprawidłowości określone w art. 49.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych, w celu złożenia sprawozdania substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC).

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.


Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97
fax 0-22 497-77-77
tel. kom.: 0-609-140-140
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl