Aktualności Stacja demontażu pojazdów – krok po kroku

A A A
I. Lokalizacja

Podstawową i najważniejszą rzeczą jest wybór odpowiedniej lokalizacji pod stację demontażu pojazdów.
Ze względu na fakt, że stacja demontażu pojazdów zalicza się do działalności uciążliwych, można ją lokalizować wyłącznie na działce określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jako teren przemysłowy lub usługowo-przemysłowy.
W przypadku braku miejscowego planu, należy wystąpić do urzędu gminy o wydanie decyzji określającej warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
W sytuacji kiedy zapisy miejscowego planu są niejednoznaczne, wówczas warto wystąpić do urzędu gminy ze stosownym pismem, w celu określenia czy lokalizacja stacji demontażu pojazdów na danej działce nie będzie naruszać MPZP.

II. Uzyskanie decyzji środowiskowej


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (zwana decyzją środowiskową) określa warunki, po spełnieniu których planowane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane i co najważniejsze będzie mogło funkcjonować.

Przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, jeśli są spełnione następujące warunki:
  • Przedsięwzięcie wymienione jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Stacja demontażu pojazdów wymieniona jest w § 2 ust. 1 pkt. 42 wyżej wymienionego rozporządzenia, w związku z czym należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko dla której należy wykonać Raport Oddziaływania na Środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  • Przedsięwzięcie nie jest jeszcze realizowane – jest to planowane przedsięwzięcie.
  • Uzyskanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem m. in. pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy.

Stacja demontażu