Aktualności Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2018 roku

A A A
W terminie do 15 marca 2019 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.

Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone na właściwym formularzu z obowiązkiem jego przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania zbiorczych zestawień o ilości zebranych, wytworzonych odpadów został określony w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z późn. zm.).

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu wykonania zbiorczego zestawienia odpadów.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97
fax 0-22 497-77-77
tel. kom.: 0-609-140-140
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl