Aktualności Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2020 roku

A A A
W terminie do dnia 15 marca 2021 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, przetworzonych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy.

Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania zbiorczych zestawień o ilości zebranych, wytworzonych odpadów został określony w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875).

Nieprzestrzeganie powyższych obowiązków podlega administracyjnej karze pieniężnej.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu wykonania zbiorczego zestawienia odpadów.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77.
tel. kom.: 0-609-140-140.
e-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl