Aktualności Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach za rok 2013

A A A
Zgodnie z art. 36 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 19 ww. Ustawy o odpadach przez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.
Podmiot zobowiązany do sporządzania sprawozdań - zgodnie z art. 76 ust. 1 ww. Ustawy o odpadach - jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, które jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Czyli sprawozdanie za 2013 rok należy złożyć do 15 marca 2014 r.

KARY PIENIĘŻNE

Na postawie art. 200 ust. 1 ww. Ustawy o odpadach, jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej, o której mowa powyżej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska określa termin przekazania sprawozdania nie krótszy niż 14 dni.
W przypadku nieprzekazania sprawozdania w terminie określonym w ww. decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 1 ww. Ustawy o odpadach podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2 000 zł (art. 200 ust. 4). Powyższa kara pieniężna może wymierzana być wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość takich kar pieniężnych, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł (art. 200 ust. 5).

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu wykonania zbiorczego zestawienia odpadów, natomiast nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem ochrony środowiska firmy PALECZNY.

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 497-97-97,
fax 0-22 497-77-77,
telefon komórkowy: 0-609-140-140,
E-mail: ochrona-srodowiska@paleczny.pl
Strona Działu ochrony środowiska: www.paleczny.pl/ochrona-srodowiska/.