16.01.18Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2017 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2017, poz. 286), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2018 roku.
» czytaj więcej

02.01.18Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2017

Kończy się rok 2017, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2018 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

26.09.17Prawo wodne - zgoda wodnoprawna

23 sierpnia 2017 r. ogłoszona została ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne. Ustawa wprowadza następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne: » czytaj więcej

18.09.17Baza Danych Sprawozdań o SZWO i F-gazach

Zgodnie z Ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych została utworzona Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową
i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych. Poprzez system BDS składa się sprawozdanie dotyczące SZWO i F-gazów w postaci elektronicznej do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Termin złożenia sprawozdania jest do 28 lutego za rok poprzedni.» czytaj więcej

12.09.17Decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska

Prawo w zakresie ochrony środowiska w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną prawa, która jest ciągle doskonalona. Coraz większa ilość przepisów w zakresie ochrony środowiska określa coraz szerszy zakres obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonywania licznych obowiązków w zakresie ochrony środowiska, które wynikają nie tylko z przepisów prawa» czytaj więcej

01.06.17Stacja demontażu pojazdów – krok po kroku

Podstawową i najważniejszą rzeczą jest wybór odpowiedniej lokalizacji pod stację demontażu pojazdów. Ze względu na fakt, że stacja demontażu pojazdów zalicza się do działalności uciążliwych, można ją lokalizować wyłącznie na działce określonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) jako teren przemysłowy lub usługowo-przemysłowy.

» czytaj więcej

27.02.17Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce» czytaj więcej

13.02.17Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2016 roku

W terminie do  15 marca 2017 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

23.01.17Sprawozdania dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) lub fluorowanych gazów cieplarnianych (FGC) za rok 2016

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881), do dnia 28 lutego za rok poprzedni, poprzez system Baza Danych Sprawozdań (BDS) należy złożyć sprawozdanie dotyczące SZWO i FGC w postaci elektronicznej» czytaj więcej

16.01.17Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2016 rok

Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2273), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza - jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim - w terminie do 28 lutego 2017 roku. » czytaj więcej