19.12.16Zbliża się okres sprawozdawczy w zakresie ochrony środowiska za rok 2016

Kończy się rok 2016, a wraz z nim w pierwszym kwartale 2017 roku, każdy przedsiębiorca ma do wypełnienia szereg obowiązków w zakresie ochrony środowiska.» czytaj więcej

07.11.16Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

Miejsce i sposób gospodarowania odpadami, najważniejsze zasady gospodarowania odpadami w serwisie samochodowym itp. aspekty z wiązane z kontrolą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
» czytaj więcej

29.09.16Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) prowadzi bazę, w której zbierane są dane o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. System umożliwia uzyskanie dokładnych informacji opartych na rzeczywistych danych przekazywanych przez  firmy w ramach corocznej sprawozdawczości. Obowiązek składania raportów dotyczy wszystkich podmiotów, które podczas korzystania ze środowiska wprowadzają do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. Raport do KOBiZE sporządza się raz w roku, za ubiegły rok kalendarzowy, w terminie do końca lutego. Obowiązek raportowania emisji do powietrza powstał w 2011 r., natomiast sprawozdania można składać od 2010 r.» czytaj więcej

25.08.16Obowiązki przetwarzającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

W artykule, będącym kontynuacją analizy obowiązków ciążących na uczestnikach systemu gospodarowania odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, określonego w ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) (Dz.U. 2015 poz. 1688), przybliżymy obowiązki ciążące na przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przetwarzającym» czytaj więcej

02.08.16Obowiązki serwisów blacharsko-lakierniczych w zakresie gospodarki odpadami

W Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, które mają szczególne znaczenie w warsztatach mechanicznych oraz serwisach blacharsko-lakierniczych. Wynika to z faktu, iż tego typu działalność, generuje powstawanie dużej ilości odpadów niebezpiecznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza. » czytaj więcej

04.07.16Sprawdź czy podlegasz pod obowiązek uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Drogi przedsiębiorco, jeśli emitujesz do atmosfery gazy i pyły sprawdź w kilku krokach, czy nie potrzebujesz na to odpowiednich pozwoleń na ich emisję. » czytaj więcej

24.05.16Obowiązki warsztatu samochodowego z myjnią w świetle prawa wodnego

Każdy właściciel serwisu samochodowego, niezależnie od skali prowadzonej działalności, powinien zadbać o to, aby jego obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. W niniejszym artykule odniesiemy się do wymogów jakim podlega warsztat samochodowy w kontekście Ustawy z dnia  18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.).» czytaj więcej

26.04.16Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

Na podstawie powtarzających się pytań przedsiębiorców kierowanych do firmy PALECZNY, postaramy się przeprowadzić czytelników przez zawiłość przepisów, wymagań, kar i zamknąć w pigułce najważniejsze obowiązki każdego z uczestników systemu. W niniejszym artykule przybliżamy obowiązki ciążące na zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.» czytaj więcej

08.02.16Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2015 roku

W terminie do  15 marca 2016 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. » czytaj więcej

26.01.16Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2015 rok

Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 62. poz. 627, z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska naliczają opłaty według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.» czytaj więcej