18 września 2017

Baza Danych Sprawozdań o SZWO i F-gazach

Baza Danych Sprawozdań SZWO

Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO) są to pochodne węglowodorów alifatycznych (metanu, etanu i propanu) zawierające atomy chloru lub/i bromu oraz najczęściej także fluoru, które wykazują potencjał niszczenia ozonu co prowadzi do powstawania tzw. dziury ozonowej. Do substancji SZWO zaliczamy m.in: chlorofluorowęglowodory (CFC), bromofluoro- i bromochlorofluorowęglowodory (halony), chlorofluorowęglowodory (HCFC), tetrachlorek węgla (CCl4).

Fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego. Gazy te nie występują naturalnie w środowisku, są one wyłącznie produkowane przez człowieka i stosowane m.in.: jako czynniki chłodnicze w chłodnictwie oraz klimatyzacji, czynniki spieniające do produkcji pianek, środki gaśnicze w ochronie przeciwpożarowej i rozpuszczalniki do czyszczenia metalowych elementów. Do f-gazów tych zaliczamy: wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) oraz heksafluorek siarki (SF6).

 

fot. pixabay.com

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881) została utworzona Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych. Poprzez system BDS składa się sprawozdanie dotyczące SZWO i F-gazów w postaci elektronicznej do Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie. Termin złożenia sprawozdania jest do 28 lutego za rok poprzedni.

Rejestracji podmiotu i składania sprawozdań do BDS dokonuje się na stronie internetowej http://www.bds.ichp.pl/

 

Niniejsza ustawa reguluje m.in.:

 • obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem SZWO lub F-gazów,
 • obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związane z obrotem SZWO i F-gazów oraz produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej, gaśnicami i systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi ww. substancje lub gazy, oraz obowiązki podmiotów użytkujących produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice i systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające ww. substancje lub gazy,
 • zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych oraz postępowania z produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej i gaśnicami, a także systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierającymi te substancje lub gazy.

 

fot. pixabay.com

 

! UWAGA – dla serwisujących klimatyzację – niezbędny jest CERTYFIKAT

Pracownicy warsztatów samochodowych serwisujący klimatyzację w pojazdach oraz wykonujący czynności polegające na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych są obowiązani do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, które wydała certyfikowana przez Urząd Dozoru Technicznego jednostka.
Posiadanie certyfikatu nie dotyczy tylko pracowników, ale również przedsiębiorców, którzy prowadzą firmę zajmującą się serwisem, montażem i konserwacją klimatyzacji. Oni także będą musieli posiadać odpowiedni dokument. Jego brak będzie równoznaczny z możliwością otrzymania kary od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Do złożenia sprawozdania obowiązany jest każdy podmiot, który:

 • przywozi SZWO lub F-gazy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wywozi SZWO i F-gazy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • stosuje SZWO lub F-gazy w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych;
 • prowadzi odzyskrecyklingregenerację lub zniszczenie SZWO lub F-gazów;
 • przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające SZWO lub F-gazy, oraz dokonujące wywozu takich produktów, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

fot. pixabay.com

 

Administracyjne kary pieniężne w wysokości od 600 do 3 000 zł grożą m.in. za:

 • nieterminowe przekazanie do Instytutu Chemii Przemysłowej rocznego sprawozdania dotyczącego działań związanych z F-gazami i SZWO m.in.: przez warsztaty samochodowe zajmujące się serwisowaniem i uzupełnianiem klimatyzacji samochodowej,
 • napełnienie instalacji klimatyzacji samochodowej bez dokonania naprawy układu (naprawa jest obowiązkowa przy stwierdzeniu wycieku w ilości ≥40 gram),
 • odzyskanie czynnika z instalacji klimatyzacji samochodowej przez osobę, która nie dysponuje odpowiednim zaświadczeniem o ukończonym szkoleniu dot. F-gazów.
gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 9 opinii