12 września 2017

Decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska

Prawo w zakresie ochrony środowiska
Decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska

Prawo w zakresie ochrony środowiska w Polsce jest stosunkowo młodą dziedziną prawa, która jest ciągle doskonalona. Coraz większa ilość przepisów w zakresie ochrony środowiska określa coraz szerszy zakres obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorców. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do wykonywania licznych obowiązków w zakresie ochrony środowiska, które wynikają nie tylko z przepisów prawa ale również mogą wynikać z:

  • aktów prawa miejscowego (np. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego),
  • decyzji administracyjnych (np. pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne),
  • umów cywilnoprawnych (np. umowa wynajmu/ dzierżawy).

Rodzaje decyzji:

I.    Decyzja z zakresu gospodarki emisjami;

Pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza – to decyzja administracyjna upoważniająca do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji i obiektów przemysłowych. Każda instalacja, w której zanieczyszczenia odprowadzane są za pomocą wentylacji mechanicznej (wentylatory, centrale wentylacyjne) lub za pośrednictwem przeznaczonych do tego środków technicznych (np. zawory odpowietrzające z silosów) lub jakakolwiek emitowana substancja objęta jest poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu atmosferycznym wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

 

fot. pixabay.com

 

Zgłoszenie instalacji – obejmuje instalacje, z których emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, mogące negatywnie oddziaływać na  środowisko. Instalacje te wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 

Decyzja z zakresu gospodarki odpadami;

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów należy uzyskać w przypadku, gdy w wyniku eksploatacji instalacji powstaje rocznie powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne.

Zezwolenie na zbieranie odpadów należy uzyskać w przypadku, gdy  przedsiębiorca odbiera, skupuje itp. odpady od innych podmiotów lub osób prywatnych.

 

fot. pixabay.com

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów należy uzyskać w przypadku, gdy  przedsiębiorca prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Zezwolenie na transport odpadów należy uzyskać w przypadku, gdy przedsiębiorca transportuje odpady inne niż wytworzone w ramach swojej działalności.

III.  Decyzja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej;

Pozwolenie wodnoprawne – jest decyzją administracyjną określającą zakres szczególnego korzystania z wód i zezwalającą na wykonywanie czynności, które mogą mieć wpływ na stosunki wodne (regulacje, urządzenia, wprowadzanie ścieków itp.). Pozwolenie wodnoprawne obowiązany jest uzyskać każdy przedsiębiorca jeżeli:

  • eksploatuje własne ujęcie wody (powierzchniowej lub podziemnej),
  • wprowadza wody opadowe lub roztopowe do wód lub do ziemi,
  • wprowadza do kanalizacji ścieki zawierające substancje szkodliwe.

fot. pixabay.com

 

IV.  Decyzja z zakresu pozwoleń zintegrowanych;

Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, których rodzaje zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Firma PALECZNY sprawnie opracowuje wnioski, w celu uzyskania ww. decyzji oraz prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 7 opinii

Skontaktuj się z nami