16 listopada 2016

Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

WIOŚ w serwisie samochodowym
Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) w serwisie samochodowym w zakresie gospodarki odpadami praktyczne porady

1. Najważniejsze zasady gospodarowania odpadami w serwisie samochodowym

! Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi niż niebezpieczne.
! Zakazuje się mieszania odpadów przemysłowych z komunalnymi.

2. Miejsce i sposób gospodarowania odpadami (Inspektor zwraca uwagę na to, czy odpady są magazynowane zgodnie z prawem)

Informacje ogólne:

 • wytworzone odpady powinny być magazynowane selektywnie, to znaczy każdy rodzaj odpadu powinien być magazynowany oddzielnie;
 • miejsce magazynowania powinno być opisane kodem odpadu i jego nazwą, np. 16 01 03- zużyte opony.

Specjalne wymagania dotyczące magazynowania odpadów:

 • odpady niebezpieczne powinny być magazynowane w szczelnych pojemnikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażone w szczelne zamknięcia i zabezpieczone przed stłuczeniem;
 • oleje odpadowe magazynuje się w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi (najlepiej w pomieszczeniu magazynowym lub pod wiatą), wyposażonych w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów (obok miejsca magazynowania powinien znajdować się sorbent, który w razie wylania oleju pozwoli w szybki sposób oczyścić teren po zaistniałym zdarzeniu);
 • odpady w postaci szkła powinny być zabezpieczone przed stłuczeniem, np. poprzez magazynowanie w pojemnikach;
 • odpady w postaci opakowań z papieru nie powinny być narażone na negatywne warunki atmosferyczne, czyli zabezpieczone przed opadem deszczu. Podsumowując: magazynowanie wytwarzanych odpadów nie może powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska, w szczególności nie może:
 • powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt,
 • powodować uciążliwości przez hałas lub zapach,
 • wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Kary:
Ustawa o odpadach przewiduje administracyjne kary pieniężne (od 1 000 do
1 000 000 złotych), np. za mieszanie odpadów, wymierzane są kary zgodnie z zasadami działu III ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2012.749 z późniejszymi zmianami).
Kary wymierzają inspektorzy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska (WIOŚ) na podstawie art. 197.

By User Interiot on en.wikipedia (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

3. Klasyfikacja odpadów

Odpady powstające w warsztatach samochodowych pochodzą z grupy 16 (Odpady nieujęte w innych grupach) i podgrupy 16 01 (zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów).
Przy czym filtry powietrza, filtry kabinowe należy klasyfikować pod kodem 15 02 03, a oleje silnikowe, przekładniowe w zależności od ich składu – w podgrupie 13 02.

4. Przekazywanie odpadów do dalszego odbiorcy

Podczas przekazywania odpadów dalszemu odbiorcy (firmie, która zabiera odpady przemysłowe) należy sprawdzić jego wiarygodność, czyli sprawdzić czy ma uprawnienia do odbioru odpadów. Odbiorca odpadów powinien udostępnić aktualną decyzję na zbieranie i transport odpadów.
Przykład: w naszym warsztacie uzbieraliśmy dużą ilość odpadów w postaci filtrów oleju. Przed przekazaniem odpadów firmie musimy sprawdzić, czy ma ona decyzję na zbieranie i transport odpadów o kodzie 16 01 07 – filtry olejowe. Powyższa weryfikacja odbiorcy chroni naszą firmę przed karami nakładanymi przez WIOŚ oraz daje nam pewność, że nasze odpady nie trafią, np. do lasu.

5. Obowiązki i sprawozdawczość wynikająca z przepisów prawa

 1. Ewidencja ilościowo- jakościowa wytwarzanych odpadów wraz z kartami przekazania odpadów (KPO):
  Każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest wystawić KPO i prowadzić ewidencję odpadów, zarówno ilościową i jakościową. Co to oznacza? Podczas prowadzenia działalności związanej z serwisem samochodów powstają różne odpady. Np. podczas wymiany oleju powstają takie odpady jak zużyty olej silnikowy, filtry olejowe oraz w przypadku wytarcia brudnych rąk zużyte ściereczki, które są zanieczyszczone olejem. Podczas tej prostej czynności powstają 3 rodzaje odpadów, które powinny trafić do trzech oddzielnych pojemników. W tym przypadku prowadzona ewidencja powinna być na 3 oddzielnych kartach ewidencyjnych z zaznaczeniem 3 kodów odpadów i ich ilością.
 2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów:
  Jeżeli w serwisie samochodowym używana jest instalacja (np. wysysarka oleju) i powstaje w niej więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Decyzja taka określa:

  • ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku,
  • sposoby dalszego gospodarowania odpadami,
  • miejsce i sposób oraz rodzaj magazynowanych odpadami.
 3. Zbiorcze zestawienie z ilości wytworzonych odpadów:
  Co roku należy składać do właściwego Urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach wytworzonych odpadów w serwisie samochodowym. Sprawozdanie takie należy złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.


! Naruszenie obowiązku prowadzenia ewidencji lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym stanowi wykroczenie, za które grozi nam kara grzywny.

Firma PALECZNY oferuje między innymi pomoc w prowadzeniu bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów, w składaniu zbiorczych zestawień o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów do Urzędów Marszałkowskich oraz prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 8 opinii

Skontaktuj się z nami