18 stycznia 2023

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2022 rok

Raporty KOBIZE

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2022 r. poz. 673), każdy podmiot korzystający ze środowiska, który wprowadza substancje gazowe i pyłowe do powietrza – jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w roku poprzednim – w terminie do końca lutego 2023 roku.

Powyższy obowiązek dotyczy zarówno zakładu eksploatującego instalacje (instalacje produkcyjne, kabiny lakiernicze, kotłownie, itp.), jak i przedsiębiorcę korzystającego z urządzeń (samochody osobowe i ciężarowe, urządzenia klimatyzacyjne, itp.).

Za niezłożenie rocznego raportu do Krajowej Bazy lub złożenie raportu w formie niepełnej nie przewiduje się żadnych kar. Nie należy jednak bagatelizować tego obowiązku, gdyż podczas kontroli z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, kontrolujący może zażądać przedstawienia złożonego raportu do KOBiZE i w razie jego braku, w zarządzeniach pokontrolnych nałożyć obowiązek jego uzupełnienia. Niewywiązanie się z zarządzeń pokontrolnych w określonym terminie skutkuje nałożeniem mandatu karnego.

Uprzejmie prosimy przedstawicieli firm, z którymi obecnie współpracujemy o terminowe przesyłanie danych w celu złożenia rocznego raportu do Krajowej Bazy KOBiZE.

Nowe firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy w ww. zakresie prosimy o kontakt z Działem Ochrony Środowiska firmy PALECZNY.

 

Dane kontaktowe:
tel. 0-22 424-10-10,
tel. kom.: 0-609-140-140
e-mail: info@paleczny.pl

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 6 opinii