25 sierpnia 2016

Obowiązki przetwarzającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

Obowiązki przetwarzającego zużyty sprzęt
Obowiązki przetwarzającego zużyty sprzęt – ustawa o ZSEiE

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – obowiązki przetwarzającego (Dz.U. 2015 poz. 1688).

W niniejszym artykule, będącym kontynuacją analizy obowiązków ciążących na uczestnikach systemu gospodarowania odpadami Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, określonego w Ustawie z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEiE) (Dz. U. 2015 poz. 1688),  przybliżymy obowiązki ciążące na przetwarzającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt znajdziesz TUTAJ.

ZASADY KTÓRYMI NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ ABY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI USTAWY

 

 • Demontaż zużytego sprzętu,  jego przygotowanie do ponownego użycia można prowadzić wyłącznie w zakładzie przetwarzania. Aby stać się zakładem przetwarzania, należy uzyskać decyzję na przetwarzanie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Skupy złomu mogą stać się zakładami przetwarzania dopiero po uzyskaniu ww. decyzji. Przetwarzanie ZSEiE poza zakładem przetwarzania jest zabronione.
 • Prowadzący zakład przetwarzania, który podpisał umowę z wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny (Wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny
 • i elektroniczny jest zobowiązany do zawarcia umowy z zakładem przetwarzania.) jest zobowiązany do co najmniej nieodpłatnego przyjęcia ZSEiE z gospodarstw domowych pozyskanego od zbierającego ZSEiE.
 • Miejsca magazynowania zużytego sprzętu przed przetwarzaniem muszą być wyposażone w:
  • nieprzepuszczalne podłoże z urządzeniami do likwidacji wycieków i w stosownym wypadku odolejaczami i odstojnikami (w przypadku ZSEiE zawierającego substancje niebezpieczne),
  • zadaszenie,
  • zapewniać brak dostępu osób trzecich.
 • Zakład przetwarzania, zgodnie z art. 51 powinien być wyposażony w:
 1. legalizowane urządzenie ważące do ustalenia masy przyjętego zużytego sprzętu oraz masy odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu;
 2. magazyn na odpady powstałe ze zużytego sprzętu przygotowane do ponownego użycia;
 3. pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych;
 4. nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;
 5. urządzenia do oczyszczania wody, które odpowiadają regulacjom z zakresu ochrony zdrowia i środowiska, w szczególności przepisom prawa wodnego;
 6. instalacje umożliwiające przetworzenie zużytego sprzętu powstałego z poszczególnych grup sprzętu przetwarzanego w danym zakładzie przetwarzania;
 7. instalacje umożliwiające wyeliminowanie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku globalnego ocieplenia (GWP) powyżej 15, w tym gazów znajdujących się w piankach i obiegach chłodniczych przez właściwe ich odzyskanie i odpowiednie ich oczyszczenie lub zniszczenie, zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) – w przypadku przetwarzania urządzeń chłodniczych.

 

Fot. Nicolas Nova nicolasnova [CC BY 2.0 ], Flickr.com
 • Odpady z demontażu zużytego sprzętu przekazuje się prowadzącemu działalność w zakresie odzysku i recyklingu, który jest wpisany do rejestru GIOŚ. Pozostałe odpady, których nie można poddać recyklingowi lub odzyskowi poddaje się unieszkodliwianiu.
 • Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE może dokonać wywozu odpadów powstałych z demontażu ZSEiE z kraju, na teren innego kraju w UE i poza UE, ale tylko do takich odbiorców, którzy posiadają instalacje spełniające warunki instalacji krajowych. Przy wywozie odpadów poza UE prowadzący zakład przetwarzania powinien dostarczyć wprowadzającemu sprzęt pisemne oświadczenie zawierające klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących instalacji (spełnienie wymagań jak dla instalacji krajowych) do przeprowadzenia recyklingu, innych niż recykling procesów odzysku  lub unieszkodliwiania. Brak oświadczenia grozi karą.
 • Prowadzący zakład przetwarzania ZSEiE ma obowiązek wydania do 28 lutego każdego roku za rok poprzedni, wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę, zaświadczenia o zużytym sprzęcie, który został poddany przetworzeniu. Zawartość zaświadczenia określa art. 53 ust 2. ww. Ustawy.
 • Zaświadczenie wydawane jest w trzech egzemplarzach (elektronicznie lub w wersji papierowej) dla:
  • wprowadzającego
  • dla Marszałka Województwa, oraz
  • dla siebie.
 • Prowadzący zakład przetwarzania ma obowiązek prowadzenia ewidencji zużytego sprzętu  na karcie ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 • Masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku, ustala się na podstawie zaświadczenia potwierdzającego recykling lub odzysk, wydawanego na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania w terminie 7 dni.
 • Masę zużytego sprzętu przeznaczonego do ponownego użycia oraz masę odpadów powstałych ze zużytego sprzętu ustala się na podstawie  ewidencji zużytego sprzętu.
 • Masę odpadów poddanych unieszkodliwieniu ustala się na podstawie kart przekazania odpadów, przygotowanych przez prowadzącego zakład przetwarzania  i potwierdzonych przez zakład unieszkodliwiania.
 • Prowadzący zakład przetwarzania musi mieć przeprowadzony audyt zewnętrzny przez certyfikowanego, uprawnionego audytora. Koszty związane z audytem ponosi prowadzący zakład przetwarzania. Audyt powinien być wykonywany co roku, do 30 kwietnia roku następnego, którego audyt dotyczy. Zakres audytu określa art. 68, ust. 3 ww. Ustawy. Sprawozdanie z audytu należy przechowywać przez okres 5 lat.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma obowiązek każdego roku przeprowadzać kontrolę zakładu przetwarzania.
 • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ma obowiązek dokonać kontroli przed uzyskaniem decyzji na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

ZA BRAK SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE GROŻĄ KARY
OD 5 000 – 1 000 000 ZŁ

Firma PALECZNY opracowuje między innymi wnioski na przetwarzanie odpadów, w celu uzyskania decyzji oraz prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

Specjalistyczna linia do demontażu lodówek. Etap pierwszy – odsysanie freonu z układu chłodzenia
gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 2 opinii

Skontaktuj się z nami