02 sierpnia 2016

Obowiązki serwisów blacharsko-lakierniczych w zakresie gospodarki odpadami

Odpady w warsztacie blacharsko-lakierniczym
Obowiązki serwisów blacharsko-lakierniczych w zakresie gospodarki odpadami

W Polsce coraz większy nacisk kładziony jest na przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska, które mają szczególne znaczenie w warsztatach mechanicznych oraz serwisach blacharsko-lakierniczych. Wynika to z faktu, iż tego typu działalność, generuje powstawanie dużej ilości odpadów niebezpiecznych oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza.
W artykule skupimy się na gospodarce odpadami i obowiązkami jakie wynikają z Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 dnia kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2016 poz. 672) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.)

Od czego należy zacząć?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy na terenie serwisu znajduje się instalacja, jeśli tak, to jakie odpady są w niej wytwarzane oraz w jakich ilościach. Jest to niezbędne, gdyż zgodnie z art. 180 i art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ) uzyskanie pozwolenia nawytwarzanie odpadów jest wymagane, gdy w związku z eksploatacją instalacji wytwarzanych jest powyżej 1 tony (Mg) odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż niebezpiecznie rocznie. Takie pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydawane jest na 10 lat.

Instalacja wg Prawa ochrony środowiska jest to stacjonarne urządzenie techniczne, lub zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie (…). W serwisie blacharsko-lakierniczym będzie to np. kabina lakiernicza, wysysarka oleju, podnośnik hydrauliczny itp.

W jaki sposób określić rodzaje powstających odpadów w serwisach blacharsko-lakierniczych ?
Sposób kwalifikowania odpadów, ze wskazaniem odpadów niebezpiecznych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014 r., poz. 1923). Znajduje się tam podział na grupy, podgrupy i rodzaje odpadów w zależności od źródła ich powstawania.

 

W kabinie lakierniczej powstają m.in. filtry tkaninowe zanieczyszczone lakierami jest to odpad niebezpieczny o kodzie 15 02 02* tj. sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB).

W ramach gospodarki odpadami poza uzyskaniem pozwolenia na wytwarzania odpadów (o ile jest wymagane) należy również pamiętać o obowiązku:

  1. Selektywnego gromadzenia odpadów.
  2. Przekazywania odpadów firmie posiadającej ważną decyzję na zbieranie i ewentualnie transport odpadów oraz wystawianie Kart Przekazania Odpadu.
  3. Ewidencji odpadów na aktualnym wzorze karty ewidencji odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 12 grudnia 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1973).
  4. Składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów zgodnie z art. 75 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).

 

WAŻNE
Zabrania się mieszania odpadów komunalnych z odpadami przemysłowymi

W artykule skupiliśmy się na gospodarce odpadami, jednak serwis blacharsko-lakierniczy podlega również pod obowiązek  uzyskania pozwolenia/zgłoszenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz pod obowiązek prawidłowego postępowania ze ściekami przemysłowymi .

Firma PALECZNY opracowuje między innymi wnioski na wytwarzanie odpadów, w celu uzyskania decyzji oraz prowadzi kompleksowe doradztwo w zakresie ochrony środowiska.

 

 

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 11 opinii

Skontaktuj się z nami