24 maja 2016

Obowiązki warsztatu samochodowego z myjnią w świetle prawa wodnego

Warsztat samochodowy z myjnią

Każdy właściciel serwisu samochodowego, niezależnie od skali prowadzonej działalności, powinien zadbać o to, aby jego obiekt spełniał wszelkie wymogi związane z ochroną środowiska. W niniejszym artykule odniesiemy się do wymogów jakim podlega warsztat samochodowy w kontekście Ustawy Prawo wodne z dnia  18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.).

 

W celu odprowadzania ścieków przemysłowych, właściciel warsztatu samochodowego,
w którym występuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, powinien wyposażyć swój obiekt w separator substancji ropopochodnych. Urządzenie to przeznaczone jest do przechwytywania przede wszystkim płynnych węglowodorów (olei, nafty, benzyny) oraz zanieczyszczeń stałych, cięższych od wody (żwir, piasek, szlam).

W omawianym przypadku, ścieki przemysłowe są to ścieki powstające podczas mycia samochodów oraz odcieki z karoserii samochodów i mycia posadzki na terenie warsztatu mechanicznego wyposażonego w odwodnienie liniowe (kratki ściekowe).

 

Ścieki przemysłowe – są to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego m.in. węglowodory ropopochodne, fosfor ogólny, które następnie są odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do kanalizacji deszczowej, a także wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej.

Postępowanie ze ściekami innymi niż przemysłowe,tj. wodami opadowymi i roztopowymi, czyli deszczówką

Kiedy na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, tzw. deszczówki z powierzchni warsztatu samochodowego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

  1. Gdy deszczówka odprowadzana jest bezpośrednio do wód lub do ziemi, np. do rowu melioracyjnego, wówczas wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
  2. Jeżeli firma zlokalizowana jest na terenach o trwałej nawierzchni, np. terenach przemysłowych, handlowych, posiada drogi dojazdowe i parkingi, wówczas deszczówka, która jest odprowadzana otwartym lub zamkniętym systemem kanalizacyjnym czyli, np. wpustami, kanałami ściekowymi, odwodnieniem liniowym, wówczas wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów zanieczyszczonych wprowadzane do środowiska za pomocą systemów kanalizacyjnych są ściekami.
 1. Jeżeli deszczówka z terenu warsztatu samochodowego wprowadzana jest do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, wówczas pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.
 2. W przypadku odprowadzania deszczówki do zbiornika bezodpływowego (np. szamba, szczelnego zbiornika retencyjnego), wówczas pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane.
 3. W przypadku odprowadzania deszczówki w sposób niezorganizowany (np. spływ powierzchniowy na teren zielony) pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, należy przy tym pamiętać, iż musi odbywać się to na naszej działce.

Podsumowując, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na deszczówkę pochodzącą z terenu warsztatu samochodowego jest wymagane, gdy:

 • firma dysponuje nawierzchnią trwałą,
 • firma posiada wewnętrzny system kanalizacji deszczowej (otwarty lub zamknięty),
 • deszczówka jest odprowadzana bezpośrednio do wód lub do ziemi.

Na jaki okres wydawane są pozwolenia wodnoprawne?

 • na wprowadzanie deszczówki do wód lub do ziemi wydaje się na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wydaje się na okres nie dłuższy niż 4 lata.

Kary

 • za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym albo innych czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego skutkuje karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny zgodnie z art. 192. Ust. 1. Ustawy Prawo Wodne z dnia  18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 poz. 469, z póź. zm.),
 • za brak wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zgodnie z art. 292, pkt. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

W kolejnych artykułach przedstawimy Państwu obowiązki warsztatów mechanicznych w zakresie gospodarki odpadami w myśl Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza i sprawozdawczości z tym związanej w myśl Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.)

Firma PALECZNY opracowuje między innymi operaty wodnoprawne, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.7/5.0
Na podstawie: 8 opinii

Skontaktuj się z nami