Oferta

Ochrona środowiska

A A A

OCHRONA ŚRODOWISKA - w tej dziedzinie jesteśmy specjalistami. Ochrona środowiska bez tajemnic!PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt (warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy.
Doradztwo, opracowania
Ekologia i ochrona środowiska

Oferta na wykonywanie opracowań ekologicznych w ochronie środowiska


PROCES INWESTYCYJNY:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Raport Oddziaływania na Środowisko (ROŚ - raport środowiskowy) dołączany jest wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziałującego na środowisko.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ (OPRACOWANIA):

 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów (zezwolenie na wytwarzanie odpadów) które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
 • operat ochrony powietrza (operat ochrony środowiska, operat środowiskowy, studium ochrony powietrza atmosferycznego), w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji gazowych i pyłowych do powietrza,
 • operat wodno-prawny, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków do gruntu lub kanalizacji.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ (EWIDENCJA, OPŁATY, ZESTAWIENIA, POMIARY):
 • prowadzimy ewidencja odpadów oraz ewidencja substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza z terenu obiektu,
 • wyliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty środowiskowe) za pobór wód podziemnych i wprowadzanie substancji gazowych i pyłowych do powietrza z terenu obiektu oraz umieszczanie odpadów na składowisku odpadów,
 • przekazujemy zbiorcze zestawienie odpadów (zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów) do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, bądź zbierania odpadów, w ustawowo określonym terminie tj. do 15 marca za poprzedzający rok kalendarzowy,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

INNE:
 • doradztwo ekologiczne (ekodoradztwo) w prawnym, technicznym i technologicznym zakresie dotyczącym ochrony środowiska,
 • inne prace - opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.

PALECZNY na stałe współpracuje z ponad 290 firmami w zakresie ich bieżącej obsługi i doradztwa w ochronie środowiska, m.in. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów, substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza oraz wyliczania opłat środowiskowych.

Ponadto, w trakcie swojej dotychczasowej działalności, firma wykonała około:
 • 1050 opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia lub decyzji w zakresie gospodarki odpadami (tzw. programów gospodarki odpadami),
 • 410 raportów oddziaływania na środowisko (raportów środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko),
 • 325 opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (tzw. operatów ochrony powietrza),
 • 202 pomiarów imisji i emisji hałasu oraz substancji gazowych i pyłowych,
 • 195 innych opracowań w zakresie ochrony środowiska.

Wszystkie realizowane przez firmę PALECZNY usługi w ochronie środowiska wykonywane są z należytą starannością, terminowo oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Bogate doświadczenie, wiedza oraz świetna, ciągle aktualizowana znajomość tematyki związanej z ochroną środowiska pozwala firmie być bardzo konkurencyjną na rynku.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w ekologii i ochronie środowiska. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.


Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):


- numer telefonu: +48 609 140 140


- email: ochrona-srodowiska@paleczny.plWypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane