Ochrona środowiska

Ochrona wód

A A A
Podstawowa klasyfikacja czystości wód w Polsce aż do roku 2004 miała tylko cztery stopnie, wskazujące na jej jakość. Istniały klasy: I, II, III oraz klasa NON – czyli wody pozaklasowe. Jako klasę I charakteryzowano te akweny, gdzie dało się hodować ryby łososiowate, zaś woda z nich po uzdatnieniu mogła być spożywana. Klasę II stanowiły wody, nadające się do hodowli mniej wymagających ryb, dla zwierząt gospodarskich czy do wykorzystania w celach rekreacyjnych. Klasą III objęto te z wód, które dały się wykorzystywać do celów rolniczych i przemysłowych, zaś wody pozaklasowe można było udostępniać jedynie w celach żeglugowych.

W momencie zmiany skali (przypomnijmy – w roku 2004) ponad połowa polskich wód należała do kategorii NON – zwyczajnie nie nadając się do użycia. W roku 2005 musieliśmy przyjąć nową skalę czystości wód ze względu na wejście do Unii Europejskiej. Jest to skala pięciostopniowa, uwzględniająca większą liczbę parametrów i powodująca większe trudności w ocenie stanu jakości wód. Pierwszy ogólnopolski raport z jej użyciem powstał dopiero w roku 2009.

Zanieczyszczenia wody, w zależności od przyjętego podziału można podzielić na kilka grup. Wyodrębniamy np. zanieczyszczenia chemiczne (np. ropę, sole metali ciężkich, detergenty, pestycydy) i biologiczne (np. bakterie, sinice, glony). Innym kryterium - związanym z rodzajem oczyszczania - jest pochodzenie zanieczyszczeń. Możemy tu wyróżnić choćby ścieki przemysłowe, gospodarcze, bytowe, odpadowe czy też spływ z terenów rolniczych. Najczęściej wody zanieczyszczone są substancjami biogennymi (związki azotu i fosforu), solami metali ciężkich (np. rtęć, ołów, cynk, kadm), substancjami ropopochodnymi (np. smary, ropa) oraz bakteriami (np. salmonella, E. coli).

Faktem jest, że szybki przyrost ludności i zajmowanie przez tereny zamieszkane kolejnych obszarów Ziemi, sprzyjać będą coraz większym brakom wody i to nie tylko w krajach o cieplejszym od polskiego klimacie. Duże zniszczenia w przerywaniu naturalnych cieków wodnych powoduje przemysł. Np. działania kopalni w Bogdance zniszczyły system wodny na zachodnim skraju Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

Wody, z jakimi mamy do czynienia, głównie dzięki odprowadzaniu doń różnego rodzaju (ewidencjonowanych lub nie) ścieków wymagają uzdatnienia, by nadawać się do użycia nie tylko na potrzeby spożywcze, ale nawet przemysłowe. Uzdatnianie obniża wartość zdrowotną i powoduje generowanie dodatkowych kosztów.

W Polsce badaniami stanu wód i oceną ich jakości zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

To, co realnie możemy zrobić, to ograniczyć ilość zanieczyszczeń, trafiających do systemu wodnego a w przypadku wód już zanieczyszczonych – dokonać poprawy ich jakości. Że można tego dokonać - świadczy choćby szybka migracja bobrów, które wróciły do większości polskich rzek z chwilą zmniejszenia się w nich ilości zanieczyszczeń.

Poprawić stan wód (lub zatrzymać poziom zanieczyszczeń) można poprzez:
  • odprowadzanie do wody (lub gruntu) wyłącznie ścieków oczyszczonych. Potrzeba więc zarówno budowy kolejnych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków (w warunkach wiejskich kontenerowych lub biologicznych), jak też modernizacji obiektów już istniejących. Nie obejdzie się bez inwestowania w najnowsze, wydajne technologie,
  • stosowanie w rolnictwie i gospodarstwach domowych tylko środków, ulegających szybkiej biodegradacji. Musimy tedy zminimalizować stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin (biorąc pod uwagę nie tylko odpowiednie nawozy czy środki do oprysków, ale też dawki i terminy) oraz używać tych proszków do prania, które zawierają mniej związków fosforu,
  • inwestowanie w nowe, bezpieczniejsze technologie przemysłowe oraz modernizację przestarzałych. Oznacza to głównie stosowanie w produkcji zamkniętych obiegów wody, budowę kolejnych oczyszczalni ścieków oraz instalowanie wydajnych filtrów,
  • odizolowanie hałd odpadów przemysłowych i wysypisk śmieci od wód podziemnych oraz powierzchniowych (stosowanie warstw izolacyjnych – tzw. geomembran, jak też oczyszczanie wód odpływowych),
  • odsalanie i oczyszczanie wód, odprowadzanych z kopalni oraz z ulic. Podejmowane są np. od dłuższego czasu próby wykorzystywania solanek kopalnianych jako wód mineralnych, na razie jednak nie wykracza to poza fazę badań laboratoryjnych.
Najważniejszym zadaniem państwa jest zachowanie bilansu wodno-gospodarczego Polski. Prawną podstawę ochrony wód przed zanieczyszczeniem stanowi Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, 1229). Poza (zmienioną w 2004 r.) klasyfikacją ustala ono warunki odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i kanalizacji miejskiej, kary nakładane na zakłady, odprowadzające do wód nadmierne ilości zanieczyszczeń, jak też zasady ustanawiania stref ochronnych ujęć i źródeł wody.

Na korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, gromadzenie ścieków, prowadzenie prac budowlanych, wydobywanie piasku i żwiru etc. konieczne są w myśl przywoływanej ww. Ustawy Prawo wodne pozwolenia wodnoprawne, wydawane na wniosek, do którego wnioskodawca ma obowiązek dołączyć operat wodnoprawny. Pozwolenie wydawane jest zasadniczo na okres lat 10, zaś w przypadku wprowadzania do sieci kanalizacyjnej szczególnie szkodliwych substancji na 4 lata. Okres 5-letni obowiązuje przy pozwoleniach na wycinanie roślin (trzcina, wiklina) z terenów przybrzeżnych i wydobywanie z wody piasku i żwiru.

Szczególnie chronione są wody podziemne, do których nie wolno odprowadzać nawet ścieków oczyszczonych. Podstawą realizacji zadań w dziedzinie ochrony wód jest opracowywanie planów perspektywicznych. Muszą one obejmować całokształt zagadnień oczyszczania ścieków (z nawiązaniem do wymagań poszczególnych użytkowników wód, łącznie z wyborem najwłaściwszych sposobów i urządzeń do oczyszczania) oraz kompleksowe i długoterminowe prognozowanie korzystania z naturalnych zasobów wodnych kraju przy uwzględnieniu potrzeb całej gospodarki.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 7.00 do 21.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane