Ochrona środowiska

Pozwolenie wodnoprawne

A A A

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, przez uprawniony organ administracyjny w drodze decyzji, zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.).


Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przyległych do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnejm,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów,
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku innych materiałów oraz ich składowanie.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest:

 • na szczególne korzystanie z wód na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 • na wycinanie roślin z wód lub z brzegu oraz wydobywanie kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów z wód lub z obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny.


Zgodnie z art. 292, pkt. 2 i 293 Ustawy Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania pozwolenia wodnoprawnego. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 7.00 do 21.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email:ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane