Ochrona środowiska

Pozwolenie wodnoprawne

A A A

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na czas określony, przez uprawniony organ administracyjny w drodze decyzji, zgodnie z art. 122 Ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268).


Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane m.in. na:

 • usługi wodne,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnej,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód.

Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych,
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzanie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust.3.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest:

 • na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat,
 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny.


Zgodnie z art. 280 Ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania pozwolenia wodnoprawnego. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email:ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane