Ochrona środowiska

Środowiskowa ocena inwestycji

A A A
W przypadku, kiedy jakieś przedsięwzięcie kwalifikuje się do prac, mogących znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze i kwalifikuje się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), konieczne jest sporządzenie przez inwestora tzw. KIP – Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia - zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 5 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.).

KIP zawierać musi:
 • rodzaj, skalę i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia – czyli podstawowe parametry techniczne, takie jak wymiary czy moc urządzeń oraz usytuowanie go wobec już istniejącej w pobliżu zabudowy,
 • powierzchnię zajmowanej nieruchomości i obiektu budowlanego, jak też dotychczasowy sposób wykorzystywania ich i pokrycie trenu szatą roślinną - tu wskazać trzeba, jaka powierzchnia działki zostanie zabudowana i wyłączona z powierzchni czynnej biologicznie, porównać dotychczasowe wykorzystanie terenu z typem przewidywanego zagospodarowania oraz opisać występującą szatę roślinną ze wskazaniem (chodzi głownie o drzewostan) ile i jakie drzewa zostaną wycięte,
 • opis planowanej działalności z zaznaczeniem, jakie technologie użyte zostaną do  realizacji przedsięwzięcia,
 • określenie możliwego rozwoju (wariantów) przedsięwzięcia pod kątem lokalizacji czy rozwiązań techniczno-technologicznych wraz z uzasadnieniem, uwzględniającym oddziaływanie na obszary Natury 2000,
 • wykazanie, jakie będzie szacunkowe zapotrzebowanie inwestycji na wodę, surowce, materiały, paliwa i energię, co musi wynikać z przyjętych rozwiązań technicznych i przewidywanej zdolności produkcyjnej,
 • rozwiązania, mające chronić środowisko - zależy tu wskazać działania i rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny lub nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów dotychczas nie ustalono (np. w przypadku odorów, natężenia pól elektromagnetycznych lub hałasu),
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań, chroniących środowisko, czyli: ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych, ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych, rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych pojemnikach), ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.) oraz ilość, rodzaje zainstalowanych i planowanych urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości,
 • lokalizację obszarów, podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16. kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (wymieniamy wszystkie formy ochrony: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, itp.),
 • ewentualne transgraniczne oddziaływanie na środowisko - punkt ten wprowadzamy tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r., Nr 96, poz. 1110) i art. 108–112 ww. Ustawy – zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Innym elementem oceny postępowania wobec inwestycji pod kątem jej oddziaływania na środowisko naturalne jest tzw. ROŚ – raport środowiskowy, zwany też operatem środowiskowym. Zgodnie z art. 66 ww. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, operat środowiskowy winien zawierać następujące elementy:
 • opis planowanej inwestycji – głównie: charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, cechy charakterystyczne dla planowanych procesów produkcyjnych, przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z typu i wielkości produkcji,
 • opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651),
 • opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu planowanej działalności zabytków (architektury i przyrody) chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • opis przewidywanych dla środowiska przyrodniczego skutków w przypadku rezygnacji z przedsięwzięcia,
 • opis analizowanych wariantów, w tym:
  • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz przewidywanego wariantu alternatywnego,
  • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem,
 • określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów. Pod uwagę wziąć tu trzeba również przypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także ewentualnego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko:
  • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
  • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem klimatu i walorów krajobrazu,
  • dobra materialne,
  • zabytki i ogólny krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
  • wzajemne oddziaływanie pomiędzy w/w elementami;
 • opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
  • istnienia przedsięwzięcia,
  • wykorzystywania zasobów środowiska,
  • emisji;
 • opis przewidywanych działań, mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
 • dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  • określenie założeń do:
   • ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków, znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
   • programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
   • analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia,
 • jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 799);
 • wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ww. Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
 • przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 • analizę możliwych konfliktów społecznych, związanych z planowanym przedsięwzięciem;
 • przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
 • wskazanie trudności, wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
 • streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;
 • nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
 • źródła informacji, stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko musi uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na wszystkich etapach: realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.


Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 8.00 do 16.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane