Ochrona środowiska

Zbiorcze zestawienie odpadów

A A A

Zbiorcze zestawienie odpadów (Zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów) zobowiązany jest sporządzić każdy posiadacz odpadów prowadzący ewidencję odpadów zgodnie z art. 66 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.). Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów należy złożyć w terminie do 15 marca za poprzedzający rok kalendarzowy (np. za 2012 r. do 15 marca 2013 r.) do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, bądź zbierania odpadów.


Jeżeli posiadacz odpadów, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie przekazuje zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, zgodnie z ww. Ustawą o odpadach, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku nieprzekazania zbiorczego zestawienia odpadów w terminie określonym w decyzji, marszałek województwa określa termin przekazania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów. W przypadku, jeżeli posiadacz odpadów nie złoży zbiorczego zestawienia odpadów w terminie wskazanym w decyzji, podlega każe pieniężnej w wysokości 2 000 zł. Marszałek w drodze decyzji ponownie wyznacza kolejny termin przekazania zbiorczego zestawienia odpadów. Kara pieniężna, o której mowa może być wymieniana wielokrotnie, z tym że łączna wysokość kar, o których mowa w art. 200, ust. 1 i 4 ustawy o odpadach, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8 500 zł. PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonywania i przekazania zbiorczego  zestawienie odpadów. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 7.00 do 21.00):

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.pl


Wypełnij formularz zapytania
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Szczegóły zamówienia:
*
*Pola wymagane