Odpady

Polski recykling odpadów

A A A
Znaczna ilość odpadów powstających na skutek działalności człowieka powoduje konieczność wdrażania w życie racjonalnej gospodarki odpadami. Większa część odpadów składowana jest na składowiskach, co wiąże się z niebezpieczeństwem przenikania zanieczyszczeń do wód gruntowych, gleb oraz powietrza. Stanowi to zagrożenie dla świata roślin i zwierząt, jak również dla ludzi. Prawidłowe gospodarowanie odpadami w skali kraju, powiatu czy gminy to bardzo istotne zagadnienie i jeden z filarów ochrony środowiska. Gospodarka odpadami ma na celu zagwarantowanie jak największego stopnia czystości, co wymaga wykorzystywania technologii bezpiecznych dla otoczenia. Gospodarka ta ma kilka kluczowych zasad. Po pierwsze chodzi o zapobieganie produkcji odpadów lub minimalizację ich powstawania. Gotowe towary, odpady powstałe w procesie produkcji, jak również odpady stanowiące zużyte towary powinny też stanowić jak najmniejsze obciążenie dla środowiska. Po drugie należy zapewnić racjonalny i bezpieczny recykling odpadów. Po trzecie odpady muszą być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny dla ekosystemu.

Odpadami mogą być różnego rodzaje substancje. To substancje stałe i płynne, w tym wyeksploatowane produkty. Odpady są klasyfikowane, zgodnie ze stosownymi kryteriami. Przyjmuje się rozmaite podziały, a najbardziej ogólny opiera się na zasadniczych źródłach powstawania odpadów. Wyróżnia się więc odpady przemysłowe i odpady komunalne. Pierwsza grupa jest związana z działalnością przemysłową i obejmuje rozliczne podgrupy w zależności od rodzaju tejże działalności. Do drugiej grupy z kolei zaliczają się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a ponadto w podmiotach zajmujących się szkolnictwem, handlem i usługami, opakowania oraz osady ściekowe. Największe niebezpieczeństwo dla środowiska i dla człowieka stanowią odpady niebezpieczne. Są one produkowane nie tylko w wyniku działalności przemysłowej, ale także w sferze komunalnej. Proces ich unieszkodliwiania jest poddany szczególnej kontroli.


Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA (w godzinach od 7.00 do 21.00):

- numer telefonu: +48 608 33 66 11

- email: odpady@paleczny.pl


Wypełnij formularz zamówienia
Ogólne dane o zamawiającym
Wpisz nazwę klienta
Nazwa Klienta:
*
Wpisz adres e-mail
E-mail:
*
Wpisz adres zamawiającego
Adres zamawiającego:
*
Wpisz telefon kontaktowy
Telefon kontaktowy:
*
Wpisz informację o zamówieniu
Informacja o zamówieniu:
*
Miejsce wykonania usługi
Wpisz ulicę
Ulica:
Wpisz numer
Numer:
Wpisz miejscowość
Miejscowość:
Dane do faktury
Wpisz nazwę firmy
Nazwa firmy:
Wpisz adres
Adres:
Wpisz nip
Nip:
*Pola wymagane