Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Obowiązek ten dotyczy tych przedsiębiorców, którzy podczas procesu produkcji czy wykonywania określonych usług wytwarzają odpady, kwalifikowane jako niebezpieczne w ilości większej niż 1 Mg/rok lub inne niż niebezpieczne w ilości przekraczającej 5 000 Mg/rok.

Pozwolenie wydaje się każdorazowo w drodze decyzji administracyjnej w odpowiednim dla miejsca wytwarzania odpadów urzędzie. By je uzyskać, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia stosownego wniosku. Urząd wydaje pozwolenia także w przypadku, gdy zmienia się właściciel firmy (nabycie tytułu prawnego) – bez względu na to, czy jednego właściciela zastąpić ma kilku, czy też odwrotnie. Konieczne jest ono również, gdy właściciel przystępuje do budowy nowej, wytwarzającej odpady, instalacji. Obowiązek ten ma na celu, aby gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie przebiegała wydajnie i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Wniosek, dotyczący zezwolenia na wytwarzanie odpadów i programu gospodarowania nimi, musi spełnić określone wymagania, by nie został przedsiębiorcy zwrócony w celu dokonania poprawek.
  • Powinien być zgodny z wymogami art. 184 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.).
  • Musi zawierać adres zamieszkania wnioskodawcy i adres zakładu, gdzie prowadzona jest (lub będzie) eksploatacja instalacji.
  • Wnioskodawca powinien udostępnić urzędowi kopię tytułu prawnego do konkretnej instalacji.
  • Konieczna jest dokładna informacja na temat rodzaju instalacji, stosowanych technologii wraz z techniczną charakterystyką źródeł powstawania odpadów w przedsiębiorstwie czy miejsc ich emisji oraz oceną stanu technicznego, w jakim instalacja się znajduje.
  • Konieczne jest również przygotowanie blokowego schematu technologicznego, uwzględniającego wykorzystywane rodzaje surowców czy paliw, mogących mieć znaczenie z punktu widzenia przepisów o ochronie środowiska, a także wykorzystywanych lub produkowanych rodzajów energii.

Do tego niezbędna jest informacja o ilości wytwarzanych odpadów (w trybie normalnym i awaryjnym) oraz dotycząca proponowanych procedur monitoringu w zakresie ochrony środowiska. Dodać do tego trzeba obowiązek określenia terminów oddania do eksploatacji instalacji, przewidywany czas jej działania i sposoby na ograniczenie ilości odpadów.

Administracyjna decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie jest również wymagana w przypadku ich gromadzenia, sortowania, transportu i przetwarzania. Organem właściwym w zakresie wydania stosownego zezwolenia jest starosta, marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska. W tym celu przedsiębiorca ma obowiązek złożyć wymagany prawem wniosek wraz z załącznikami.

Wielu wytwórców odpadów nie jest przygotowanych do sporządzania tego typu dokumentacji, dobrze, gdy korzystają oni z usług firm wyspecjalizowanych, podobnie jak podczas gospodarowania i utylizacji odpadów.

Dlaczego gospodarka odpadami jest tak istotna?

Kwestie pośrednio i bezpośrednio związane z koniecznością ochrony środowiska naturalnego są niezwykle istotne. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że skuteczna oraz wydajna gospodarka odpadami to jedno z najważniejszych wyzwań, z jakim muszą zmierzyć się przedsiębiorcy. W dłuższej perspektywie jedynie takie podejście do sprawy może przynieść wymierne rezultaty. Dlatego też serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą wyjątkową ofertą usługową, która kierowana jest m.in. do producentów. Zadbamy o to, aby gospodarka odpadami w Państwa przedsiębiorstwie przebiegała tak wydajnie, jak tylko to możliwe.

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie

Wszelkie podejmowane decyzje w zakresie gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie obejmujące ich zbieranie, segregowanie, przetwarzanie, transport i monitorowanie powinny uwzględniać cele zrównoważonego rozwoju oraz obowiązujące przepisy związane z ochroną środowiska. Redukcja – recykling – racjonalizacja, to trzy zasady, które każda organizacja generująca zanieczyszczenia winna brać pod uwagę w realizacji swojej wizji, misji i celów strategicznych.

Zgodnie z polskimi regulacjami, najważniejsze obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami polegają na zapewnieniu odzysku materiałów i energii, tak aby można było je ponownie wykorzystać.

Postaw na fachowców!

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Dzięki temu możemy łatwo dopasować strategię w zakresie programu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie w taki sposób, aby dostosować ją do potrzeb i możliwości firmy. Zapewniamy obsługę kompleksową oraz atrakcyjne warunki współpracy. Zachęcamy do kontaktu!

Jesteś zainteresowany?