Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – KIP

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

Jeżeli dane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (jest zakwalifikowane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.), do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest dołączana karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP). W PALECZNY sp. z o.o. pomagamy klientom w skompletowaniu dokumentacji w taki sposób, by usunąć ryzyko ewentualnych poprawek ze strony organu administracyjnego.

Właściwie opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Na podstawie tego dokumentu jest wydawana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ opiniujący może nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny wpływu na otoczenie i ustalić zakres raportu oddziaływania na środowisko. Poprawnie zredagowana KIP zapewnia możliwość sprawnego i bezproblemowego rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Informację o tym, co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia, określa Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. PALECZNY sp. z o.o. dba o to, by wszystkie niezbędne dane znalazły się w dokumentacji KIP, a budowa mogła zacząć się bez jakichkolwiek komplikacji ze strony organów państwowych.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – co zawiera?

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia uwzględnia podanie najważniejszych informacji mających związek z zaplanowaną inwestycją. Na ich podstawie organ administracyjny wydaje opinię o uwarunkowaniach środowiskowych albo ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko i nakłada obowiązek przeprowadzenia stosownej oceny. KIP powinna zawierać wiele kluczowych danych na temat specyfiki funkcjonowania przyszłej inwestycji. PALECZNY sp. z o.o. rzetelnie sporządza takie sprawozdania na podstawie profesjonalnych analiz. KIP powinna zawierać wiele kluczowych danych na temat specyfiki funkcjonowania przyszłej inwestycji. PALECZNY sp. z o.o. rzetelnie sporządza takie sprawozdania na podstawie profesjonalnych analiz.

Najczęściej dokumentacja KIP dotyczy takich kwestii, jak charakterystyka technologii wykorzystywanych w toku eksploatacji planowanej inwestycji oraz jej ogólny opis z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji. Aby karta informacji przedsięwzięcia była poprawnie zredagowana, należy też wskazać prognozy odnośnie do zużycia poszczególnych surowców, paliw i innych materiałów, które będą niezbędne przy użytkowaniu nowego obiektu.

Rzetelna karta informacyjna przedsięwzięcia powinna również zawierać informacje na temat możliwych zagrożeń dla środowiska wynikających z działań prowadzonych przez inwestora na wybranym obszarze, dlatego musi on podać w dokumentacji dane na temat ilości i rodzaju generowanych odpadów, emitowanych substancji czy ewentualnych źródeł nadmiernego hałasu. Wytycznych jest jednak więcej – z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z PALECZNY sp. z o.o. w zakresie sporządzenia KIP.

Jak wyżej wspomniano, to, jakie informacje muszą zostać uwzględnione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, określa art. 62a ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W razie wątpliwości jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentacji.

KIP

KIP w świetle przepisów prawa

Pracownicy firmy PALECZNY sp. z o.o. dbają o to, by w KIP znalazły się wszystkie niezbędne dane oraz by budowa mogła przebiec zgodnie z prawem i bez zbędnych komplikacji i opóźnień.

Wzór dokumentacji zawiera następujące informacje:

 • rodzaj, cechy, skala i usytuowanie inwestycji,
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości i obiektu budowlanego,
 • fakty na temat dotychczasowego sposobu użytkowania,
 • opis technologii,
 • prezentację alternatywnych wariantów przedsięwzięcia wraz z odniesieniem do kwestii ochrony środowiska,
 • oszacowanie ilości paliw, surowców i materiałów wykorzystanych w czasie realizacji inwestycji,
 • rozwiązania chroniące środowisko – kluczowy element wzoru KIP,
 • przewidywane ilości substancji wprowadzanych do otoczenia,
 • potencjalne oddziaływanie na środowisko poza granicami kraju,
 • obszary objęte ochroną przyrodniczą,
 • możliwy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • wskazanie innych inwestycji realizowanych na danym obszarze,
 • ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej lub budowlanej,
 • przewidywane ilości wygenerowanych odpadów,
 • wszelkie planowane prace rozbiórkowe.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) powinna uwzględniać wszystkie standardowe elementy przewidziane we wzorze. Ułatwi to bowiem analizę kryteriów, o których mowa w ustawie, a tym samym przyspieszy bieg procesów administracyjnych. Przedsiębiorca szybciej uzyska decyzję w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i związanej z tym ewentualnej konieczności sporządzenia raportu.

Przeprowadzamy klientów przez wszystkie wymagane w tym zakresie procedury. Etapów postępowania jest kilkanaście, dlatego warto zdecydować się na profesjonalną pomoc przy wypełnianiu i składaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia. Jeśli jest to potrzebne, opracowujemy również raporty oddziaływania na środowisko. Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy z PALECZNY sp. z o.o.

Kiedy karta informacyjna przedsięwzięcia jest obowiązkowa?

Realizacja inwestycji mogącej mieć wpływ na środowisko musi odbywać się w sposób transparentny. Oznacza to m.in. składanie poszczególnych dokumentów informujących o specyfice planowanych działań na wybranym obszarze. W niektórych przypadkach należy przygotować stosowny raport, w innych – kartę informacyjną przedsięwzięcia. We wspomnianym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajduje się szczegółowa lista inwestycji, przy których sporządzenie KIP jest obowiązkowe.

Chodzi m.in. o zabudowy przemysłowe wykorzystujące panele fotowoltaiczne, osiedla mieszkaniowe, spore parkingi samochodowe czy instalacje wytwarzające energię elektryczną z wiatru. Karty informacyjne przedsięwzięcia są przy tego typu obiektach obligatoryjne, o czym warto wiedzieć przed rozpoczęciem ich budowy. Wypełnienie dokumentacji KIP jest też wymagane dla inwestycji polegających na zbieraniu odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych i punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy przy opracowaniu KIP?

Dopilnowanie wszystkich formalności jest bardzo ważne w przypadku rozpoczęcia działalności przemysłowej, która będzie miała bezpośredni wpływ na środowisko. Karta informacyjna przedsięwzięcia to kompleksowy dokument umożliwiający organom państwowym zapoznanie się ze specyfiką danej inwestycji. Eksperci z PALECZNY sp. z o.o. dbają o to, by KIP zawierała wszystkie niezbędne informacje na temat przedmiotowej inwestycji.

Ważnym atutem naszej firmy są nie tylko kompetencje, lecz także wiele lat praktycznego doświadczenia. Możemy się pochwalić współpracą z wieloma klientami, którzy potrzebowali profesjonalnie przygotowanych kart informacyjnych przedsięwzięcia. W PALECZNY sp. z o.o. wykonaliśmy niezbędne analizy i umieściliśmy w KIP wszystko, co powinien zawierać taki dokument. Dzięki temu realizacje inwestycji mogły przebiegać płynnie i bez najmniejszych komplikacji.

PALECZNY sp. z o.o. – profesjonalna pomoc przy sporządzaniu KIP

Firma PALECZNY sp. z o.o. zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wyjaśnimy, co powinna zawierać KIP i pomożemy w skompletowaniu wszystkich niezbędnych danych i realizacji wszelkich niezbędnych spraw urzędowych. Cena oferowanych usług jest bardzo atrakcyjna i uczciwa. Zadzwońcie Państwo na zieloną infolinię, pod której numerem pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Co znajduje się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

Ile kosztuje sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia?

Indywidualnie ustalana cena za opracowanie KIP zależy od wielu czynników. W przypadku niewielkich inwestycji, koszt sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia jest najniższy. Jeżeli planują Państwo stawianie hali czy magazynu, cena za KIP będzie odpowiednio wyższa. Znacznie większe nakłady pracy generują inwestycje drogowe, kolejowe czy gazowe, które wymagają długotrwałych inwentaryzacji przyrodniczych oraz wykonania analiz hałasu i powietrza. Przed ustaleniem ostatecznej ceny bierzemy pod uwagę szereg czynników, zaznaczając, że w przypadku zmian w zakresie inwestycji, ostateczne koszty mogą ulec zmianie.

Innymi ważnymi czynnikami są: lokalizacja, rozmiar planowanych obiektów oraz obszar, jaki będą obejmować. Korzystając z usług naszej firmy, mają Państwo pewność, że kalkulacja kosztów zostanie przeprowadzona sprawnie i rzetelnie. Mamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu kart informacyjnych przedsięwzięcia i dokładamy wszelkich starań, aby prace przebiegały sprawnie i z zachowaniem zasad sztuki.

W przypadku niektórych inwestycji zachodzi konieczność przeprowadzenia poszerzonych badań w terenie lub analiz. Przy opracowywaniu bardzo złożonych KIP należy liczyć się ze stawką rzędu kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Warto przy tym zaznaczyć, że podczas przekazania pełnych danych o planowanej inwestycji cena karty informacyjnej przedsięwzięcia nie powinna ulec zmianie.

 

Przygotowanie KIP – dlaczego warto zaufać profesjonalistom?

Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa oraz dobrych praktyk budowlanych. Jeżeli w czasie opracowania KIP zostanie popełniony błąd, organ może zobowiązać przedsiębiorcę do poprawienia go, wydłużając tym samym realizację procedur administracyjnych i proces wydania decyzji środowiskowej. W przypadku tak ważnego dokumentu nie można pozwolić sobie na jakiekolwiek nieprawidłowości i korzystanie z gotowych wzorów dostępnych w Internecie.

Jesteś zainteresowany?