Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź organ administracyjny (opiniujący) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko.
Informacje co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia określa Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Co znajduje się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia?

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie, której wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, bądź organ administracyjny (opiniujący) nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustala zakres raportu oddziaływania na środowisko.

Najczęściej dokumentacja w postaci karty informacyjnej dotyczy takich kwestii jak charakterystyka technologii wykorzystywanych w toku eksploatacji planowanej inwestycji oraz jej ogólny opis z uwzględnieniem dokładnej lokalizacji. Należy też wskazać prognozy odnośnie zużycia poszczególnych surowców, paliw i innych materiałów, które będą niezbędne przy użytkowaniu nowego obiektu.

Karta informacyjna przedsięwzięcia ma również zawierać informacje na temat możliwych zagrożeń dla środowiska wynikających z działań prowadzonych przez inwestora na wybranym obszarze, dlatego musi on podać w dokumentacji dane na temat ilości i rodzaju generowanych odpadów, emitowanych substancji czy ewentualnych źródeł nadmiernego hałasu. Wytycznych jest jednak więcej – z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest współpraca z naszą firmą w zakresie sporządzenia opisywanego raportu.

Informacje, co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia, określa art. 62a ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W razie wątpliwości jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe wsparcie w przygotowaniu dokumentacji. Przeprowadzamy klientów przez wszystkie wymagane w tym zakresie procedury. Etapów postępowania jest kilkanaście, dlatego warto zdecydować się na profesjonalną pomoc przy wypełnianiu i składaniu karty informacyjnej. Jeśli jest to potrzebne, opracowujemy również raporty oddziaływania na środowisko. Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu w celu omówienia warunków współpracy.

 

Kiedy karta informacyjna przedsięwzięcia jest obowiązkowa?

Realizacja inwestycji mogącej mieć wpływ na środowisko musi odbywać się w sposób transparentny. Oznacza to m.in. składanie poszczególnych dokumentów informujących o specyfice planowanych działań na wybranym obszarze. W niektórych przypadkach należy przygotować stosowny raport, w innych – kartę informacyjną. We wspomnianym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko znajduje się szczegółowa lista inwestycji, przy których jest to obowiązkowe.

Chodzi m.in. o zabudowy przemysłowe wykorzystujące panele fotowoltaiczne, osiedla mieszkaniowe, spore parkingi samochodowe czy instalacje wytwarzające energię elektryczną z wiatru. Karty informacyjne przedsięwzięcia są przy tego typu obiektach obligatoryjne, o czym warto wiedzieć przed rozpoczęciem ich budowy. Wypełnienie takiej dokumentacji jest też wymagane dla inwestycji polegających na zbieraniu odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych i punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod której numerem pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?