Kto i kiedy wnosi opłaty ekologiczne?

Kto i kiedy wnosi opłaty ekologiczne

Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy na inwestycje, związane z ochroną środowiska są opłaty ekologiczne. Prawnie reguluje je Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Ustawa nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek naliczania opłaty za korzystanie zeń.

W rozumieniu prawa podmiotem, korzystającym ze środowiska, są:
 • przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby, prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie: upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
 • jednostki organizacyjne, nie będące przedsiębiorcami,
 • osoby fizyczne, nie będące podmiotami, korzystające ze środowiska w zakresie wymagającym pozwolenia.
Ustawa ww. Prawo Ochrony Środowiska ustala, iż opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są za:
 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (kotłownie, spalanie paliw w silnikach spalinowych aut firmowych lub maszyn rolniczych, niektóre procesy produkcyjne, cięcie i szlifowanie drewna, itp.)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pobór wód (pobór wód ze studni – bez względu na to, czy z użyciem wiadra czy pomp elektrycznych – lub bezpośrednio z cieku),
 • składowanie odpadów (magazynowanie odpadów bez wymaganych decyzji administracyjnych).
Ustawa nakłada na podmioty, korzystające ze środowiska kilka obowiązków
 • ustalenie wysokości należnej opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • składanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnej opłaty odpowiednim organom,
 • prowadzenie i aktualizowanie co pół roku ewidencji zawierającej informacje o:
  • ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza wraz z danymi, na podstawie których określono te ilości,
  • ilości i jakości pobranej wody zarówno powierzchniowej jak i podziemnej,
  • ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi,
  • wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki deszczowe.

Każdy przedsiębiorca oraz podmiot gospodarczy jest obowiązany do wyliczenia oraz uiszczenia opłat za korzystanie ze środowiska (jeśli kwota przekracza 800 zł) na konto właściwego Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, zgodnie z art. 284 ust. 1 i art. 286 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Opłaty należy uiszczać na konto właściwych urzędów marszałkowskich, przy czym w opisie przelewu należy podać: swój Regon, okres, za jaki dokonuje się wpłaty –rok – i komponent, jakiego opłata dotyczy (woda, ścieki, emisja, odpady). Wpłat dokonuje się w trybie rocznym: w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Zgodnie z art. 289 przywoływanej ww. Ustawy Prawo ochrony środowiska – nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Jednocześnie zaznaczyć trzeba, iż zwolnienie z obowiązku wniesienia opłat nie jest tożsame ze zwolnieniem z obowiązku składania wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Podobnie, jak w przypadku innych opłat – obowiązek ich uiszczenia przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Jesteś zainteresowany?