Ochrona środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA – w tej dziedzinie
jesteśmy specjalistami.

Ochrona środowiska bez tajemnic!

PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ekologii i ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt (warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie po bieżącą działalność firmy.

Oferta na wykonywanie opracowań ekologicznych w ochronie środowiska

Proces inwestycyjny:
001-open-book (1)
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP)

dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

7-layers
Raport Oddziaływania na Środowisko
(ROŚ - raport środowiskowy)

dołączany jest wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziałującego na środowisko.

Bieżąca działalność (opracowania):
 • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, który powstaje w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie,
 • wniosek na zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne (zezwolenie na zbieranie odpadów),
 • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (zezwolenie na przetwarzanie odpadów),
 • operat ochrony powietrza (operat ochrony środowiska, operat środowiskowy, studium ochrony powietrza atmosferycznego), w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji gazowych
  i pyłowych do powietrza,
 • operat wodnoprawny, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie ścieków do gruntu lub kanalizacji.
Bieżąca działalność (ewidencja, opłata, zestawienia):
 • prowadzimy ewidencję odpadów oraz ewidencję substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza z terenu obiektu,
 • wyliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty środowiskowe) za pobór wód podziemnych i wprowadzanie substancji gazowych i pyłowych do powietrza z terenu obiektu oraz umieszczanie odpadów na składowisku odpadów,
 • przekazujemy zbiorcze zestawienie odpadów (zbiorcze zestawienie wytworzonych odpadów) do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, bądź zbierania odpadów, w ustawowo określonym terminie tj. do 15 marca za poprzedzający rok kalendarzowy.
Inne:
 • doradztwo ekologiczne (ekodoradztwo) w prawnym, technicznym i technologicznym zakresie dotyczącym ochrony środowiska,
 • inne prace – opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.

PALECZNY na stałe współpracuje z ponad 300 firmami w zakresie ich bieżącej obsługi i doradztwa w ochronie środowiska, m.in. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów, substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza oraz wyliczania opłat środowiskowych.

Jesteś zainteresowany?
Ponadto, w trakcie swojej dotychczasowej działalności, firma wykonała około:
1100

opracowań niezbędnych do
uzyskania pozwolenia lub decyzji w zakresie gospodarki odpadami (tzw. programów gospodarki odpadami),

420

raportów oddziaływania na środowisko (raportów środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko),

330

opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (tzw. operatów ochrony powietrza),

210

pomiarów imisji i emisji hałasu
oraz substancji gazowych i
pyłowych,

200

innych opracowań w
zakresie ochrony
środowiska.

shutterstock_1905132127

Wszystkie realizowane przez firmę PALECZNY usługi w ochronie środowiska wykonywane są z należytą starannością, terminowo oraz w oparciu
o obowiązujące przepisy prawne.

Bogate doświadczenie, wiedza oraz świetna, ciągle aktualizowana znajomość tematyki związanej z ochroną środowiska pozwala firmie być bardzo konkurencyjną na rynku.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w ekologii i ochronie środowiska. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.