Operat ochrony powietrza

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Operat ochrony powietrza (operat ochrony środowiska, operat środowiskowy) sporządza się w celu uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów z instalacji do powietrza zgodnie z art. 220 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2, tzn. są przypadki, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, uwzględniając rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach oraz rodzaje i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych z instalacji do powietrza.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dnia 2 lipca 2010 r. oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia z dnia 2 lipca 2010 r.:

 • określa rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska.

 

Rodzaje instalacji

Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, z uwzględnieniem skali działalności prowadzonej w instalacjach – załącznik do ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r.:

 1. Energetyczne (następuje proces spalania paliwa w celu wytworzenia wyłącznie energii) o nominalnej mocy cieplnej od 1 MW do:
  • 5 MW – opalane węglem kamiennym;
  • 10 MW –opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym, że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
  • 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym, że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW).
 2. Inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5 MW do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:
  • wprowadzanie do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub wprowadzanie do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny;
  • do produkcji szkła mniejszej niż 1 Mg na dobę;
  • do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla, o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę;
  • do produkcji wapna palonego o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę;
  • do spawania, obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze;
  • instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
  • instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku;
  • zbiorniki materiałów sypkich o pojemności mniejszej niż 50 m3;
  • instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności mniejszej niż 50 Mg na rok;
  • do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych;
  • do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych;
  • młyny spożywcze;
  • stosowane w gastronomii;
  • do produkcji węgla drzewnego;
  • do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych;
  • do oczyszczania ścieków;
  • instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza;
  • zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej;
  • dygestoria;
  • garaże.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z art. 188 ust. 1 ww. Ustawy Prawo ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 292, pkt. 1 i 293 ww. Ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku braku wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania operatu ochrony powietrza. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?