Operat wodnoprawny

Operat wodno prawny

Operat wodno prawny – pojęcie, specyfika, elementy i koszt

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, aby móc rozpocząć realizację niektórych przedsięwzięć budowlanych związanych z szeroko rozumianą gospodarką wodną należy uzyskać specjalne pozwolenie od właściwego organu administracji publicznej. Oprócz złożenia wniosku trzeba także przedstawić szczegółowe opracowanie hydrologiczne, jakim jest OW – Operat Wodnoprawny. Ile kosztuje? Jego cena uzależniona jest od charakteru oraz złożoności inwestycji i determinowana rodzajem wykonywanej analizy zawierającej wszystkie niezbędne aspekty techniczne, prawne i środowiskowe.

Wśród przedsięwzięć budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia wodno-prawnego znajdują czynności mającem.in. na celu:

  • zapewnienie korzystania z wód gospodarstwom domowym, przedsiębiorstwom oraz instytucjom,
  • wykonanie urządzeń wodnych w postaci stawów rekreacyjnych i rybnych, obiektów energetyki, murów oporowych, pomostów, nadbrzeży, przystani czy sztucznych zbiorników,
  • odwadnianie i nawadniania gruntów oraz upraw.

Struktura operatu wodno prawnego składa się z dwóch części: opisowej i graficznej. Dokument sporządza się zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej na elektronicznych nośnikach danych. Aby poznać koszt jego przygotowania, najlepiej skontaktować się z firmą PALECZNY.

Część opisowa operatu wodnoprawnego

Elementy, które powinny znaleźć się w części opisowej, krajowy ustawodawca wskazał w art. 409 ustawy Prawo wodne. Przepisy te obejmują:

  • charakterystykę zamierzonego korzystania z wód wraz z opisem otoczenia (m.in. stanu prawnego nieruchomości, wytycznych krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych),

  • uwarunkowania o charakterze podmiotowym (operat musi zawierać oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego dane teleadresowe),
  • kwestie wynikające z różnych decyzji  i dokumentów (w tym charakterystyki wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym).

Istotnym elementem składowym OW jest również procedura bezpieczeństwa, która będzie uruchamiana w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub też wystąpienia uszkodzenia (awarii) urządzeń pomiarowych. Operat wodno-prawny powinien określać nie tylko metodę postępowania w sytuacji kryzysowej, ale także rozmiar, warunki i zakres korzystania z wód oraz urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu wodno prawnego

W części graficznej powinny być ujęte takie kwestie jak: schematy urządzeń, ich przekroje podłużno-poprzeczne, plany naniesione na mapę sytuacyjną i wysokościową obszaru, zasięg oddziaływania inwestycji na inne nieruchomości. W przypadku niektórych sposobów zamierzonego korzystania z wód ustawodawca wprowadził dodatkowe wymogi, które operat wodnoprawny musi spełnić.

Szczególne wymagania dotyczące operatu wodno-prawnego

Jeżeli wniosek o uzyskanie pozwolenia dotyczy:

  • pozyskiwania wód – w OW należy uwzględnić średnie i maksymalne pobory zasobów wodnych,
  • wprowadzania ścieków do ziemi – konieczne jest podanie wielkości zrzutów, opisy instalacji i urządzeń, a także schematu technologicznego,

  • używania ścieków w gospodarce rolnej – dokument powinien wskazywać ilość, skład i rodzaje nieczystości, okresy ich stosowania oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do wykorzystania tych odpadów.

Dodatkowe wymogi musi spełniać również operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodno-prawne na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Operat wodnoprawny – cena

Wszystko to sprawia, że ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to, ile kosztuje operat wodnoprawny. Ostateczna cena jego opracowania jest ustalana indywidualnie dla każdej inwestycji. Do kosztów sporządzenia dokumentacji należy także wliczyć opłaty skarbowe. Głównym celem OW jest ułatwienie ustalenia wszystkich potencjalnych zagrożeń dla ochrony wód związanych z rodzajem działalności, której dotyczy pozwolenie. PALECZNY oferuje profesjonalne doradztwo techniczne, prawne i środowiskowe związane z uzyskaniem stosownego pozwolenia administracyjnego. Firma zaprasza więc wszystkich Państwa, zainteresowanych tego typu usługami, do współpracy.

Jesteś zainteresowany?