Pomiary emisji zanieczyszczeń

Okresowe badania pomiaru emisji zanieczyszczeń
Pomiary emisji zanieczyszczeń

Emisja – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

  • substancje,
  • energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Poprzez pomiary emisji zanieczyszczeń określa się prawidłowość pracy urządzeń i instalacji. Po wykonaniu pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych lub ziemi uzyskane wyniki porównuje się ze standardami emisyjnymi, nałożonymi na daną instalację.

Większość instalacji, która posiada pozwolenie na emisję zanieczyszczeń, wymaga sporządzania okresowych badań pomiaru emisji zanieczyszczeń.
PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonywania pomiarów emisji zanieczyszczeń. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?