Pozwolenie wodnoprawne

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane m.in. na:

 • usługi wodne,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód.

Pozwolenie wodno-prawne jest wymagane również na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych,
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzanie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust.3.

Pozwolenie wodno prawne wydawane jest:

 • na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat,
 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Pozwolenie wodno prawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 280 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ,w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodno-prawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód, lub do ziemi.

Pozwolenie wodnoprawne – cena i zastosowanie

Podczas pracy bardzo często spotykamy się z pytaniem dotyczącym tego, ile kosztuje pozwolenie wodno prawne. Stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest kwotą zmieniająca się raz w roku, np. w 2022 roku wynosi – 237,87 zł. Nie jest to zatem kwota, która powinna być traktowana w kategoriach przeszkody w realizacji planowanej inwestycji – tym bardziej, kiedy weźmie się pod uwagę fakt, jak wiele możliwości daje taki dokument. Jego właściciel zyskuje prawo do poboru zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych oraz do odprowadzania ścieków. Dodatkowo pozwolenie wodno prawne umożliwia wykorzystanie specjalistycznych urządzeń wodnych. Wśród nich znajdują się m.in. studnie i pompy.

Co równie istotne – operat odnosi się również do innych działań, które mogą mieć wpływ na gospodarkę wodną oraz ściekową, a także na zmianę stanu jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego uzyskanie odpowiedniego pozwolenia jest niezwykle istotne w wielu przypadkach i sprawia, że staje się ono dokumentem obowiązkowym. Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oczywiście musi zostać wypełniony w odpowiedni sposób. W tym mogą pomóc Państwu nasi doświadczeni specjaliści, którzy zadbają o najwyższy standard obsługi. Doskonale zdajemy sobie sprawę również z tego, że w niektórych sytuacjach potrzebna jest zmiana pozwolenia wodno prawnego. I w tym zakresie udzielamy naszym klientom merytorycznego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu!

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Nasi fachowcy dość często spotykają się z pytaniem, jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Odpowiedź jest prosta – trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Należy do niego załączyć przede wszystkim operat wodnoprawny, ponieważ jest on jednym z najważniejszych elementów całej dokumentacji. To właśnie w nim znajdują się informacje niezbędne do podjęcia decyzji o wydaniu pozwolenia. Do wniosku trzeba załączyć też szczegółowy opis planowanej działalności. To jednak nie wszystko. Wniosek o pozwolenie wodno-prawne musi obejmować także ocenę związaną z sytuacją wodnoprawną. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku, gdy inwestycja może oddziaływać na środowisko naturalne w sposób znaczący.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania pozwolenia wodno-prawnego. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?