Pozwolenie wodnoprawne

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest wymagane m.in. na:

 • usługi wodne,
 • szczególne korzystanie z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód.

Pozwolenie wodno-prawne jest wymagane również na:

 • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nowych obiektów budowlanych,
 • gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzanie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust.3.

Pozwolenie wodno prawne wydawane jest:

 • na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat,
 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi na okres nie dłuższy niż 10 lat,
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego na okres nie dłuższy niż 4 lata,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Pozwolenie wodno prawne wydawane jest na wniosek, do którego należy dołączyć operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 280 Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ,w przypadku braku wymaganego pozwolenia wodno-prawnego podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 500% opłaty zmiennej za pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód, lub do ziemi.

Pozwolenie wodnoprawne – cena i zastosowanie

Podczas pracy bardzo często spotykamy się z pytaniem dotyczącym tego, ile kosztuje pozwolenie wodnoprawne. Stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest kwotą zmieniająca się raz w roku, np. w 2022 roku wynosi – 237,87 zł. Nie jest to zatem kwota, która powinna być traktowana w kategoriach przeszkody w realizacji planowanej inwestycji. To, ile kosztuje pozwolenie wodno prawne staje się sprawą drugorzędną, jeśli  weźmiemy pod uwagę jak wiele możliwości daje taki dokument. Jego właściciel zyskuje prawo do poboru zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych oraz do odprowadzania ścieków. Dodatkowo pozwolenie wodno prawne umożliwia wykorzystanie specjalistycznych urządzeń wodnych. Wśród nich znajdują się m.in. studnie i pompy.

Co równie istotne – operat odnosi się również do innych działań, które mogą mieć wpływ na gospodarkę wodną oraz ściekową, a także na zmianę stanu jakościowego wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego uzyskanie odpowiedniego pozwolenia jest niezwykle istotne w wielu przypadkach i sprawia, że staje się ono dokumentem obowiązkowym. Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego oczywiście musi zostać wypełniony w odpowiedni sposób. W tym mogą pomóc Państwu nasi doświadczeni specjaliści, którzy zadbają o najwyższy standard obsługi. Doskonale zdajemy sobie sprawę również z tego, że w niektórych sytuacjach potrzebna jest zmiana pozwolenia wodno prawnego. I w tym zakresie udzielamy naszym klientom merytorycznego wsparcia. Zapraszamy do kontaktu!

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Nasi fachowcy dość często spotykają się z pytaniem, jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne? Odpowiedź jest prosta – trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Należy do niego załączyć przede wszystkim operat wodnoprawny, ponieważ jest on jednym z najważniejszych elementów całej dokumentacji. To właśnie w nim znajdują się informacje niezbędne do podjęcia decyzji o wydaniu pozwolenia. Do wniosku trzeba załączyć też szczegółowy opis planowanej działalności. To jednak nie wszystko. Wniosek o pozwolenie wodno-prawne musi obejmować także ocenę związaną z sytuacją wodnoprawną. Ma ona szczególne znaczenie w przypadku, gdy inwestycja może oddziaływać na środowisko naturalne w sposób znaczący.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania pozwolenia wodno-prawnego. Zadzwońcie Państwo na zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia, ewentualnej współpracy w przyszłości oraz odpowiedzą na wszelkie pytania związane z tym jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne czy też ile kosztuje.

Jesteś zainteresowany?