Oferta Profil działalności

A A A

I. OCHRONA ŚRODOWISKA. OPERATY I RAPORTY ŚRODOWISKOWE


PALECZNY oferuje kompleksowe doradztwo i konsulting w zakresie ochrony środowiska od etapu uzyskania wzizt (warunków zabudowy i zagospodarowania terenu) poprzez otrzymanie pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie pod bieżącą działalność firmy.OFERTA NA WYKONYWANIE OPRACOWAŃ EKOLOGICZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKAPROCES INWESTYCYJNY:

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KIP) dołączana jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • Raport Oddziaływania na Środowisko (ROŚ - raport środowiskowy) dołączany jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ (OPRACOWANIA):


BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ (EWIDENCJA, OPŁATY, ZESTAWIENIA, POMIARY):
 • prowadzimy ewidencję odpadów oraz ewidencję substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza z terenu obiektu,
 • wyliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska (opłaty środowiskowe) za wprowadzanie substancji gazowych i pyłowych do powietrza z terenu obiektu oraz umieszczanie odpadów na składowisku odpadów,
 • przekazujemy zbiorcze zestawienie odpadów (zbiorcze zestawienie wytworzonych/zebranych odpadów) do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, bądź zbierania odpadów, w ustawowo określonym terminie tj. do 15 marca za poprzedzający rok kalendarzowy,
 • pomiary emisji zanieczyszczeń – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: substancje, energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

INNE:
 • doradztwo ekologiczne (ekodoradztwo) w prawnym, technicznym i technologicznym zakresie dotyczącym ochrony środowiska,
 • inne prace - opinie, analizy i ekspertyzy w zakresie ochrony środowiska.

PALECZNY na stałe współpracuje z ponad 290 firmami w zakresie ich bieżącej obsługi i doradztwa w ochronie środowiska, m.in. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów, substancji gazowych i pyłowych wprowadzanych do powietrza oraz wyliczania opłat środowiskowych.

Ponadto, w trakcie swojej dotychczasowej działalności, firma wykonała około:
 • 1050 opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia lub decyzji w zakresie gospodarki odpadami (tzw. programów gospodarki odpadami),
 • 410 raportów oddziaływania na środowisko (raportów środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko),
 • 325 opracowań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (tzw. operatów ochrony powietrza),
 • 202 pomiarów imisji i emisji hałasu oraz substancji gazowych i pyłowych,
 • 195 innych opracowań w zakresie ochrony środowiska.

Wszystkie realizowane przez firmę PALECZNY usługi w ochronie środowiska wykonywane są z należytą starannością, terminowo oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Bogate doświadczenie, wiedza oraz świetna, ciągle aktualizowana znajomość tematyki związanej z ochroną środowiska pozwala firmie być bardzo konkurencyjną na rynku.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w ekologii i ochronie środowiska. Zadzwońcie Państwo na - zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Czekamy na Państwa telefony!!!

ZIELONA INFOLINIA w godzinach od 8.00 do 16.00:

- numer telefonu: +48 609 140 140

- email: ochrona-srodowiska@paleczny.plWyślij zapytanie ofertowe do działu Ochrony środowiska >


II. ODPADY. ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCHPALECZNY posiada wieloletnie doświadczenie i zaufanie przedsiębiorców w zbieraniu, segregacji i wywozie odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne. Obecnie obsługujemy w zakresie odbioru i transportu odpadów ponad 500 podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski.
Odbiory odpadów wykonujemy na podstawie posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - wydanego przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701).
W zakresie unieszkodliwiania odpadów współpracujemy z firmami posiadającymi stosowne decyzje i uprawnienia w zakresie odzysku, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

PALECZNY posiada specjalistyczne, atestowane pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów, własny transport przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych, własną bazę transportową oraz profesjonalny, przeszkolony w kwestii postępowania z odpadami niebezpiecznymi zespół pracowników.

Złóż zamówienie odbioru odpadów >


III. ZUŻYTE AKUMULATORY. SKUP AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH.PALECZNY posiada wieloletnie doświadczenie i zaufanie kontrahentów w branży odbioru, transportu i unieszkodliwiania zużytych akumulatorów ołowiowych i niklowo-kadmowych (Pb i Ni-Cd). Obecnie obsługuje w zakresie zbierania, segregacji i transportu zużytych akumulatorów ołowiowych i niklowo-kadmowych (Pb i Ni-Cd) ponad 3500 podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski i jest otwarta na wszelkie, nowe propozycje współpracy. Współpracujemy z przedsiębiorstwem posiadającym stosowne uprawnienia i decyzje w zakresie odzysku, recyklingu i utylizacji zużytych akumulatorów ołowiowych i niklowo-kadmowych.


Specjalistyczne, atestowane pojemniki i kontenery służące do gromadzenia zużytych akumulatorów, własny transport przystosowany do przewozu odpadów niebezpiecznych, własna baza transportowa oraz profesjonalny, przeszkolony w kwestii postępowania z odpadami niebezpiecznymi zespół pracowników - decyduje o przewadze konkurencyjnej firmy na rynku odbioru zużytych akumulatorów.


Posiadacie Państwo w domu, zakładzie pracy lub warsztacie samochodowym surowce wtórne w postaci - zużytych akumulatorów ołowiowych lub zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych, zadzwońcie na zieloną linię - przyjmiemy zgłoszenie i umówimy się na odbiór odpadów.

Czekamy na Państwa telefony!!!


ZIELONA LINIA w godzinach od 7.00 do 21.00:

- ilości detaliczne od 1 do 100 sztuk               - tel. +48 608 33 66 11

- ilości hurtowe powyżej 1000 kg tj. 1 Mg    - tel. +48 609 33 66 11


Wyślij zapytanie o wykonanie usługi odbioru zużytych akumulatorów ołowiowych >W zakresie odbioru zużytych akumulatorów odbieramy z terenu całej Polski nie nadające się do użytku (zużyte) - akumulatory samochodowe, akumulatory żelowe, akumulatory z wózków widłowych, akumulatory z maszyn sprzątających, akumulatory z UPS, akumulatory z central telefonicznych, akumulatory z serwerowni, akumulatory przemysłowe z zasilania awaryjnego oraz wszystkie inne akumulatory posiadające na boku, na pudełku lub opakowaniu znak recyklingu z literkami Pb (ołów).