Raport KOBiZE

Raport KOBiZE

KOBiZE – co to jest?

Z praktycznego punktu widzenia, pod pojęciem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) należy rozumieć zbiór kompetencji i zadań ukierunkowanych na zagwarantowanie stosowania przez różne organizacje szeroko rozumianych regulacji prawnych z zakresu ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

W sensie podmiotowym jest to organ administracji publicznej działający jako wyodrębniona organizacyjnie część Instytutu Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, który z kolei funkcjonuje pod nadzorem Państwowego Instytutu Badawczego.

Raporty KOBiZE – do kiedy?

Podmioty mające wpływ na środowisko, których działalność powoduje emisje pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji zobligowane są do wprowadzania tych danych do specjalnie utworzonej bazy zarządzanej przez KOBiZE. Stosowne raporty muszą zostać opracowane w terminie do końca lutego każdego roku.

Zakres przedmiotowy raportów KOBiZE

Ilości emitowanych substancji, które zawierają raporty KOBiZE ustalane są na podstawie prowadzonych pomiarów bądź też danych o poziomie produkcji, zużyciu surowców, półfabrykatów, paliw i odpowiadających tym wielkościom wskaźników zanieczyszczenia. Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji zawiera m.in. informacje o związanych z nią:

  • urządzeniach, których eksploatacja generuje zanieczyszczenia,
  • instalacjach, źródłach i miejscach jej powstawania,
  • środkach technicznych mających na celu jej zapobieganie lub ograniczanie,
  • oddziaływaniach na środowisko systemów spalania odpadów.

Informacje zawarte w bazie są następnie analizowane przez Krajowy Ośrodek pod kątem prawidłowości danych. Na ich podstawie KOBiZE jest także zobligowany do opracowania własnego raportu o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji za rok poprzedni. Adresatem tego dokumentu jest minister odpowiedzialny za kwestie klimatu.

Zakres podmiotowy sporządzania raportów KOBiZE

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiotami zobligowanymi do sporządzania raportów KOBiZE są:

  • przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni prowadzący m.in. działalność przemysłową i wytwórczą w sektorze rolnym, ogrodniczym, leśnym, rybackim  śródlądowym,
  • jednostki organizacyjne w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
  • osoby fizyczne eksploatujące środowisko w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia przez właściwe organy administracji publicznej.

Firma PALECZNY oferuje profesjonalną pomoc podczas opracowania raportu KOBiZE, stosownie do wymogów krajowego systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. Kontakt do naszych specjalistów znajdą Państwo poniżej.

 

Jesteś zainteresowany?