Raport KOBiZE

Raport KOBiZE

KOBiZE – co to jest?

Z praktycznego punktu widzenia, pod pojęciem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) należy rozumieć zbiór kompetencji i zadań ukierunkowanych na zagwarantowanie stosowania przez różne organizacje szeroko rozumianych regulacji prawnych z zakresu ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Instytucja pełni w dużej mierze funkcję kontrolną – raportowanie w określonych terminach daje pełen obraz tego, jakie substancje i w jakich ilościach są emitowane do atmosfery.

W sensie podmiotowym jest to organ administracji publicznej działający jako wyodrębniona organizacyjnie część Instytutu Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie, który z kolei funkcjonuje pod nadzorem Państwowego Instytutu Badawczego. Krajowa baza KOBiZE jest miejscem, w którym należy wysyłać wszystkie raporty czy formularze.

Raporty KOBiZE – do kiedy?

Podmioty mające wpływ na środowisko, których działalność powoduje emisje pyłów, gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji zobligowane są do wprowadzania tych danych do specjalnie utworzonej bazy krajowej zarządzanej przez KOBiZE. Stosowne raporty muszą zostać opracowane w oparciu o stosowne instrukcje i formularze w terminie do końca lutego każdego roku. Firma PALECZNY sp. z o.o. zapewnia profesjonalną pomoc w załatwianiu wszystkich formalności.

Zakres przedmiotowy raportów KOBiZE

Ilości emitowanych substancji, które zawierają raporty KOBiZE ustalane są na podstawie prowadzonych pomiarów bądź też danych o poziomie produkcji, zużyciu surowców, półfabrykatów, paliw i odpowiadających tym wielkościom wskaźników zanieczyszczenia. Krajowy system bilansowania, zarządzania i prognozowania emisji zawiera m.in. informacje o związanych z nią:

  • urządzeniach, których eksploatacja generuje zanieczyszczenia,
  • instalacjach, źródłach i miejscach jej powstawania,
  • środkach technicznych mających na celu jej zapobieganie lub ograniczanie,
  • oddziaływaniach na środowisko systemów spalania odpadów.

Informacje zawarte w bazie są następnie analizowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami pod kątem prawidłowości danych. Na ich podstawie KOBiZE jest także zobligowany do opracowania własnego raportu o emitowaniu gazów cieplarnianych i innych substancji za rok poprzedni. Adresatem tego sprawozdania jest minister odpowiedzialny za kwestie klimatu.

Zakres podmiotowy sporządzania raportów KOBiZE

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 20 ustawy Prawo ochrony środowiska, podmiotami zobligowanymi do sporządzania raportów KOBiZE są:

  • przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni prowadzący m.in. działalność przemysłową i wytwórczą w sektorze rolnym, ogrodniczym, leśnym, rybackim  śródlądowym,
  • jednostki organizacyjne w rozumieniu Prawa przedsiębiorców,
  • osoby fizyczne eksploatujące środowisko w zakresie, w jakim korzystanie z niego wymaga uzyskania pozwolenia przez właściwe organy administracji publicznej.

Należy zadbać o to, by raport do KOBiZE był sporządzony w sposób rzetelny i skrupulatny. Właściciele przedsiębiorstw muszą mieć przy tym świadomość, że terminy koniecznie trzeba respektować i dostarczać wszystkie niezbędne sprawozdania i formularze. Dzięki temu praca instytucji przebiega sprawnie i bezproblemowo. W PALECZNY sp. z o.o. pomagamy klientom w skutecznym i zgodnym z przepisami raportowaniu.

Profesjonalne wsparcie w sporządzaniu raportów do KOBiZE

Firma PALECZNY oferuje profesjonalną pomoc podczas opracowania raportu. Sprawozdanie KOBiZE zostanie wykonane stosownie do wymogów krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Mamy wiele lat doświadczenia w świadczeniu wysokiej jakości usług doradczych. W PALECZNY sp. z o.o. zwracamy uwagę na to, do kiedy należy wysłać wszystkie raporty, sprawozdania i formularze, a także sprawdzamy je pod kątem ewentualnych nieścisłości i błędnych interpretacji instrukcji. Dzięki temu krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami otrzyma w stosownym terminie wartościowy i zgodny ze stanem faktycznym zbiór danych do swojej bazy. Kontakt do naszych specjalistów znajdą Państwo poniżej.

Jesteś zainteresowany?