Raport Oddziaływania na Środowisko (ROŚ – raport środowiskowy)

ROŚ – raport środowiskowy

Raport oddziaływania na środowisko (ROŚ – raport środowiskowy) dołączany jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zakwalifikowanego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Raport oddziaływania na środowisko zawiera szereg szczegółowych informacji dotyczących planowanej inwestycji, jej wpływu na środowisko przyrodnicze, oraz możliwości uniknięcia lub minimalizacji negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Informację, co powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko określa Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Czego konkretnie dotyczy raport środowiskowy?

Budowa wspomnianych obiektów określanych jako mające wpływ na otoczenie wymaga dokładnego ich opisania w eksperckim opracowaniu. Jest nim wspomniany raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Musi się w nim znaleźć przede wszystkim charakterystyka inwestycji przedstawiona w sposób rzetelny i szczegółowy. W ramach przygotowania tego typu dokumentacji wykonuje się też badania terenowe w ramach inwentaryzacji przyrodniczej.

Raport Oddziaływania na Środowisko zawiera szereg szczegółowych informacji dotyczących planowanej inwestycji, jej wpływu na środowisko przyrodnie, oraz możliwości minimalizacji i uniknięcia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Są to kwestie pozwalające na zachowanie równowagi w ekosystemie. Raport składa się z wielu danych i jest on trudny w realizacji, dlatego jego wykonanie należy zlecić profesjonalistom. Jesteśmy w stanie się tym zająć w sposób kompleksowy, dostarczając klientowi pełną dokumentację.

Raport środowiskowy – co musi się w nim znaleźć?

Wspomniane informacje na temat przeprowadzanej inwestycji oraz badania terenowe nie są jedynymi danymi, które muszą uwzględniać oceny oddziaływania na środowisko. Ważnym ich elementem są również obiekty sklasyfikowane jako zabytki chronione. Jeśli znajdują się one w otoczeniu prowadzonego przedsięwzięcia, należy je dokładnie opisać w raporcie środowiskowym. W razie wystąpienia komplikacji dla danej inwestycji powinien być wykazany również alternatywny wariant działania.

Wszelkie czynności podejmowane w celu ochrony ekosystemu podczas realizacji przedsięwzięcia to kolejne informacje, jakie uwzględniać muszą raporty oddziaływania na środowisko. Należy też opisać skutki inwestycji – zarówno krótko-, jak i długoterminowe. Sam teren realizacji budowy np. stacji demontażu pojazdów czy zakładu przetwarzania odpadów niebezpiecznych powinien być natomiast monitorowany właśnie pod kątem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Rozwiązania w tym zakresie to kolejny element pełnej dokumentacji, jaką stanowi przygotowany przez naszą firmę raport. Działamy według obowiązujących norm i przepisów prawnych. Wykonujemy go skrupulatnie, dopasowując poszczególne składniki do charakterystyki prowadzonej inwestycji.

Informacja, co powinien zawierać raport oddziaływania na środowisko określa art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonania raportu oddziaływania na środowisko. Dzięki przygotowanej przez nas dokumentacji tego typu spełnicie Państwo wszelkie wymogi i obowiązki, jakie dotyczą uczestników procesu budowlanego. Zachęcamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów stworzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wycenę przedstawiamy po zapoznaniu się ze specyfiką danej inwestycji – jest ona dla każdego zlecenia wykonywana indywidualnie. Zadzwońcie Państwo na zieloną infolinię, pod której numerem pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?