Sprawozdania środowiskowe

Dokumnty sprawozdania środowiskowe

Grupą regulacji, które dotyczą wielu firm z różnych sektorów i branż gospodarki, są przepisy środowiskowe. Nakładają one na przedsiębiorstwa m.in. obowiązki sprawozdawcze – konieczne jest zatem wykonanie i dostarczenie określonym jednostkom administracyjnym rozmaitej dokumentacji. Wśród niej znajdują się m.in. sprawozdania. Czego one dotyczą? Kto jest zobligowany do ich przedkładania urzędnikom? Jakie obowiązują terminy na wywiązanie się z tego zadania? Na te pytania potrafią odpowiedzieć specjaliści z naszej firmy Paleczny.

Kogo dotyczą i jakie są terminy na sprawozdania środowiskowe

Ustawodawca zobowiązał prawnie do regularnego sporządzania sprawozdania ekologicznego wyłącznie wskazane podmioty, a mianowicie te, które – zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo ochrony środowiska art. 30 pkt. 20 – korzystają z otoczenia naturalnego. Chodzi m.in. o przedsiębiorstwa emitujące spaliny, w tym również z użytkowanych w ramach prowadzonej działalności pojazdów – niezależnie od ich liczby. Ważne jest jednak to, że omawiany obowiązek wysyłania pism do urzędu pojawia się dopiero wówczas, gdy opłata należna z tego tytułu przekroczy kwotę 100 zł.

Do kiedy przedsiębiorstwa, których to dotyczy, powinny składać sprawozdania środowiskowe? Jak mówią przepisy – do 31 marca w kolejnym rok następującym po roku, w którym dany podmiot korzystał ze środowiska. Jeżeli więc firma użytkowała auto w swojej działalności wyłącznie w 2022 r., raport trzeba złożyć najpóźniej ostatniego dnia marca 2023 r. Jako firma Paleczny kompleksowo zajmujemy się formalnościami związanymi z tą procedurą.

Jesteś zainteresowany?