Wniosek na zbieranie i transport odpadów

Wniosek na zbieranie odpadów (Zezwolenie na zbieranie odpadów)

Prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, zgodnie z art. 41 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) jest obowiązany do uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, wydaje się w drodze decyzji na wniosek prowadzącego działalność. Należy w nim podać m.in. dane identyfikacyjne podmiotu, oznaczenie miejsca gromadzenia nieczystości, sposobów ich monitorowania, możliwości techniczno-organizacyjnych, liczby i jakości posiadanych urządzeń (instalacji) przyczyniający się do ochrony środowiska.

Pozwolenie na zbieranie odpadów wydawane jest w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie art. 44 ww. Ustawy o odpadach. Po jego upływie należy uzyskać nowe zezwolenie na ich gromadzenie, a jego wydanie musi mieć oparcie w obowiązującym stanie prawnym.

Zgodnie z art. 194 ww. Ustawy o odpadach, jeżeli posiadacz odpadów prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze pieniężnej, która może wynieść nawet 1 mln zł.

Zezwolenie na zbieranie odpadów – kto wydaje i co zawiera?

Do prowadzenia działalności, która wiąże się z gromadzeniem zanieczyszczeń (komunalnych, przemysłowych, medycznych, weterynaryjnych itp.), wymagane jest uzyskanie stosowanego pozwolenia na drodze urzędowej. Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów należy złożyć do odpowiedniego organu administracji publicznej ze względu na właściwość miejscową i biorąc pod uwagę rodzaj i skalę gospodarowania. Ustawowymi podmiotami w tej materii są: starosta, marszałek województwa i regionalny dyrektor ochrony środowiska.
Po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, organ właściwy wydaje decyzję administracyjną, w której określa m.in.:

  • podmiot uprawniony do prowadzenia działalności,
  • rodzaje odpadów oraz miejsce i metody ich magazynowania/gromadzenia,
  • czas obowiązywania pozwolenia,
  • dodatkowe warunki i wymagania.

W sytuacji, kiedy wskazany we wniosku sposób gospodarowania zanieczyszczeniami mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a także środowiska lub jest on niezgodny z planami gospodarki komunalnej i przepisami prawa miejscowego – organ właściwy odmawia wydania zezwolenia.

Pomoc w uzyskaniu zezwolenia na zbieranie i transport odpadów

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie przygotowania wniosku do uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych, oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod której numerem pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?