Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Kto i kiedy wnosi opłaty ekologiczne
Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (Zezwolenie na przetwarzanie odpadów)

Prowadzący działalność w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 41 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 701) jest obowiązany do uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, wydaje się w drodze decyzji na wniosek prowadzącego działalność.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie art. 44 ww. Ustawy o odpadach.

Zgodnie z art. 194 ww. Ustawy o odpadach, jeżeli posiadacz odpadów prowadzi działalność w zakresie przetwarzania, zbierania i transportu odpadów, bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem jego warunków, podlega karze pieniężnej.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie uzyskania zezwolenia  na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod numerem której pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Jesteś zainteresowany?