BDO – wpis, ewidencja odpadów i sprawozdania

Zbiorcze zestawienie odpadów

W swoim przedsiębiorstwie wytwarzają Państwo substancje i przedmioty, których zamierzają się pozbyć? W takim wypadku trzeba sporządzać każdego roku zbiorcze zestawienie odpadów. Taka ewidencja danych opracowywana jest w celu zapewnienia lepszej kontroli nad pozostałościami, które pochodzą z prowadzonej działalności gospodarczej, a także skutecznego monitoringu przepływu ich strumieni. Aby ułatwić rejestrację tych informacji i przekazywanie ich do odpowiednich organów stworzono system BDO. Nasza firma oferuje pomoc w wypełnianiu tych formalności.

Ustawa Ministra Środowiska – zbiorcze zestawienie odpadów

Zbiorcze zestawienie odpadów zobowiązany jest sporządzić każdy ich posiadacz prowadzący taką ewidencję zgodnie z Ustawą Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2012 r. Tego rodzaju wykaz zawiera dane o rodzajach i ilościach odpadów za poprzedzający rok kalendarzowy i należy złożyć go poprzez system BDO w terminie do 15 marca do Marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania przetwarzania substancji i przedmiotów uwzględnionych w rejestrze.

Jeżeli obowiązek, o którym mowa w art. 76, nie zostanie zrealizowany i dany podmiot gospodarczy nie przekaże zbiorczego zestawienia wymaganych danych, zgodnie z ww. Ustawą, podlega karze grzywny.

PALECZNY zaprasza nowych klientów do współpracy stałej oraz doraźnej w zakresie wykonywania i przekazania zbiorczego zestawienia odpadów. Zadzwońcie Państwo na – zieloną infolinię, pod której numerem pracownicy naszej firmy poinformują o możliwościach bieżącego wsparcia i ewentualnej współpracy w przyszłości.

Rejestr BDO – system teleinformatyczny dla biznesu

Do przekazywania danych dotyczących rodzaju i ilości wytwarzanych oraz generowanych odpadów służy rejestr BDO. Jest to zintegrowany system oddany do użytku w 2018 roku, którego administratorem jest Ministerstwo Środowiska. Stanowi on również bazę informacji o produktach i opakowaniach wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Moduł ewidencji substancji i przedmiotów, których pozbywają się Państwo ze swojej firmy, został udostępniony w nim 2020 roku. Dzięki niemu można wypełnić wymagane formalności elektronicznie, korzystając z wygodnej platformy online.

Uruchomienie rejestru BDO to jedna z korzystnych zmian, jakie wprowadzono w celu ochrony środowiska naturalnego. Zbiorcza rejestracja odpadów pozwala bowiem właściwym organom sprawować nad odpowiednią kontrolę nad różnego rodzaju zanieczyszczeniami i zneutralizować ich szkodliwy wpływ. Ewidencja elektroniczna to przede wszystkim duże ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy mogą wykonać ją bez konieczności osobistego udania się do urzędu czy wysyłania dokumentacji drogą pocztową.

Jak wygląda rejestracja danych w systemie BDO?

W celu wprowadzenia danych do systemu BDO trzeba otrzymać z odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego wpis do rejestru oraz numer rejestrowy (login) z automatycznie wygenerowanym hasłem. W razie potrzeby mogą Państwo upoważnić dodatkowych pracowników do sporządzania zbiorczych zestawień. Logowanie odbywa się na stronie bdo.mos.gov.pl za pośrednictwem, np. profilu zaufanego. Jeśli ewidencja odpadów wykonywana jest po raz pierwszy, należy przypisać konto do konkretnej osoby fizycznej, która została uwierzytelniona KWIE (Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej).

Do wprowadzania informacji w rejestrze BDO służy sekcja Ewidencja Odpadów, którą znajdą Państwo w systemie po zalogowaniu. W zbiorczym zestawieniu trzeba wprowadzać wszystkie przedmioty i substancje osobno zgodnie z ich rodzajem, korzystając z odpowiednich opcji na platformie. Na stronie bdo.mos.gov.pl umieszczono szczegółowe instrukcje ułatwiające ich rejestrację. Mogą też Państwo skorzystać z pomocy ekspertów z firmy PALECZNY, którzy zadbają o to, aby przekazywanie wymaganych informacji przebiegło sprawnie i prawidłowo. 

rejestr bdo

Dlaczego trzeba sporządzać zbiorcze zestawienie odpadów?

Jeśli chcą Państwo uniknąć ustawowych kar, sporządzanie zbiorczego zestawienie odpadów to konieczność. Warto mieć też na względzie, że regularnie prowadzona ewidencja pozwala sprawować większą kontrolę nad przedmiotami i substancjami, które są wytwarzane i wyrzucane. Dostęp do takich informacji, np. w rejestrze BDO sprzyja wdrażaniu proekologicznych zmian w przedsiębiorstwie. Może się bowiem okazać, że koszty związane z wywożeniem i utylizacją pozostałości są na tyle duże, że opłaca się zastosowanie zmian w tym zakresie, korzystnych nie tylko dla firmowego budżetu, ale także środowiska. 

Dzięki uruchomieniu modułu ewidencji odpadów w rejestrze BDO możliwe jest ograniczenie nieprawidłowości w sektorze ich gospodarki. Zanieczyszczenia generowane przez wyrzucane substancje i przedmioty przemysłowe lub komunalne są bowiem poważnym problemem ekologicznym, a także społecznym. Przedostają się one do wód gruntowych, powodując zagrożenia dla lokalnych społeczności oraz fauny i flory. Z tego powodu przedsiębiorcy powinni sporządzać zbiorcze zestawienie nie tylko ze względu na grożące im kary, ale przede wszystkim dla dobra swojego regionu i kraju.

Ewidencja odpadów w systemie BDO – kto musi ją prowadzić?

Racjonalna gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi jest istotnym elementem wdrażania zmian proekologicznych przez instytucje państwowe. Konieczność sporządzania ewidencji zbiorczej takich pozostałości w rejestrze BDO spoczywa na wszystkich przedsiębiorstwach, które zajmują się ich wytwórstwem. Z tego obowiązku zwolnione są osoby fizyczne generujące śmieci w swoich gospodarstwach domowych, oraz inne podmioty wyszczególnione w ustawie. W treści rozporządzenia Ministerstwa Środowiska znajdą Państwo też szczegółowe zestawienie branż podlegających temu zobowiązaniu. 

Prowadzenie rejestru BDO i ochrona środowiska

Intensywny wzrost gospodarczy jest korzystny dla krajowego PKB, jednak ma też negatywne konsekwencje dla środowiska naturalnego. Jednym ze sposobów na ograniczenie tego wpływu jest wywiązywanie się z obowiązku sporządzania zbiorczego zestawienia odpadów przez ich posiadaczy. Firma PALECZNY zapewnia pomoc w tworzeniu odpowiednich ewidencji na potrzeby rejestru BDO, a także zajmuje się doradztwem środowiskowym. Zachęcamy do skorzystania z oferty w zakresie dostosowanym do profilu działalności.

Jeśli chcą Państwo zmniejszyć ilość generowanych odpadów przemysłowych, a także utylizować je w sposób zrównoważony i bezpieczny dla środowiska, służymy pomocą! Jesteśmy specjalistami w dziedzinie gospodarki substancjami i przedmiotami, które pozostały z procesów produkcyjnych zachodzących w zakładzie. Dbamy o to, aby współpracujące z nami firmy przestrzegały terminów rejestracji w BDO i wdrażały innowacyjne metody i technologie, korzystne dla ich działalności gospodarczej oraz przyrody.

Jesteś zainteresowany?