Zbiórka akumulatorów – odzysk i recykling

odzysk i recykling akumulatorów

Akumulatory oraz baterie to ogniwa służące do przechowywania energii elektrycznej. Mimo swoich ograniczeń technicznych są niezastąpione w rozmaitych działach gospodarki i w codziennym życiu. Niestety każdy akumulator – niezależnie od rodzaju – ulega stopniowemu zużyciu. Jednocześnie stare baterie i akumulatory stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego. Jest to związane z ich budową, ponieważ akumulatory zawierają metale ciężkie oraz kwasy składające się na elektrolit. Dlatego mieszanie zużytych akumulatorów i baterii ze zwyczajnymi odpadkami powoduje przedostawanie się groźnych substancji do otoczenia, zwłaszcza do gleby i wód.

Metale ciężkie odkładają się następnie w dziko rosnących roślinach będących zarazem pokarmem dla zwierząt, jak również w roślinach uprawianych przez człowieka. Skażenie wpływa więc na różne szczeble łańcucha pokarmowego. Z tego powodu przyjęto stosowne uregulowania prawne. Ustawa o bateriach i akumulatorach nakłada szereg obowiązków na podmioty prowadzące sprzedaż oraz skup akumulatorów, a także ich transport i recykling. Polskie prawo jest zresztą wynikiem dostosowania do surowych norm Unii Europejskiej. Przykładowo konsument chcąc drogą internetową zakupić nowy akumulator samochodowy zobowiązany jest oddać kurierowi stary. Największa podaż niesprawnych akumulatorów związana jest jednak z działalnością gospodarczą.

Zużyte akumulatory ołowiowe czy niklowo-kadmowe są obecne w warsztatach samochodowych i licznych przedsiębiorstwach. Z jednej strony to poważny problem dla środowiska naturalnego, ale z drugiej stare akumulatory – podobnie jak metale kolorowe lub szkło – jawią się surowcem wtórnym. Należy w tym przypadku zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze różne odpady będące surowcami wtórnymi mają różny wpływ na środowisko. Ołów i inne metale ciężkie oraz kwasy z akumulatorów zaliczają się do odpadów niebezpiecznych – w przeciwieństwie do szkła lub plastiku. Wprawdzie plastiki i szkła również należy przetwarzać lub składować w wyznaczonych do tego miejscach, to nie są one takim zagrożeniem jak akumulatory. Po drugie trzeba wspomnieć o zależnościach ekonomicznych związanych z racjonalną działalnością gospodarczą i zapotrzebowaniem na rozmaite surowce.

Odpady o wymiernej wartości finansowej w sposób samorzutny trafiają ostatecznie do powtórnego przetworzenia. To przede wszystkim metale żelazne i metale kolorowe, których nie opłaca się wyrzucać na śmietnik, gdyż można sprzedać je w punkcie skupu. Nawiasem mówiąc – nawet jeśli jedni obywatele wyrzucają tego typu surowce, to zazwyczaj i tak są one następnie zbierane i spieniężane przez kogoś innego. Inaczej rzecz się ma przykładowo z plastikowymi lub szklanymi butelkami. Z powodu ekonomicznej nieopłacalności nikt nie zajmuje się obecnie ich skupem. Stwarza to konieczność ingerencji władz różnego szczebla i opracowania systemu, dzięki któremu choć część takich odpadów mogłaby zostać przetworzona. Najczęściej celowi temu służy ustawianie specjalnych pojemników przeznaczonych do wrzucania tylko określonego rodzaju odpadów, na przykład właśnie kolorowego szkła lub plastikowych butelek. W szeregu miejscowości firmy zajmujące się odbiorem śmieci zapewniają mieszkańcom worki służące do segregowania domowych odpadów.

Akumulatory z punktu widzenia ekonomicznego są surowcem wtórnym mniej cennym niż miedź, aluminium czy złom. Skup akumulatorów całkowicie nie rozwiąże więc problemu zalegania zużytych akumulatorów w niewyznaczonych do tego celu miejscach, a tym samym przedostawania się do ekosystemu groźnych zanieczyszczeń. Względy ekologiczne, a w mniejszym stopniu ekonomiczne przesądziły więc o tym, że utylizacja akumulatorów to kwestia wymagająca szerszych regulacji prawnych. Już sam zorganizowany odbiór akumulatorów wymaga posiadania stosownych zezwoleń.

Zużyte akumulatory muszą być zbierane i transportowane przy pomocy odpowiednio przygotowanych pojazdów wyposażonych w atestowane, szczelne pojemniki. Zbiórka jest prowadzona przez pracowników posiadających określone szkolenia oraz umiejętności. Równie rygorystyczne normy dotyczą zakładów, w których odbywa się recykling akumulatorów. To wbrew pozorom skomplikowany proces. Należy rozdzielić wszystkie części składowe tworzące akumulator – zarówno ciekłe, jak i stałe. Filtruje się elektrolit, separuje elementy metalowe – klemy i połączenia, ołów oraz tworzywa sztuczne z obudowy. Pozyskane w ten sposób surowce – zwłaszcza stopy ołowiowe – są ponownie wykorzystywane do produkcji kolejnych akumulatorów i innych wyrobów. Zyskuje na tym i środowisko naturalne, i gospodarka.

Dzięki recyklingowi olbrzymie ilości odpadów nie tylko nie zalegają na wysypiskach, ale także jest mniejsze zapotrzebowanie na wydobycie czy produkcję nowych surowców. Stosowanie surowców wtórnych obniża też koszty produkcyjne, a co za tym idzie – pozytywnie wpływa na ceny gotowych produktów. Niestety w dużym stopniu nierozwiązanym problemem pozostają w dalszym ciągu zużyte baterie. Wprawdzie na polu prawnym zrobiono w tym względzie wiele, ale praktyka w znacznym stopniu rozmija się z rzeczywistością. Mimo, że ustawodawca nakazał segregować baterie poprzez umieszczanie ich w specjalnych pojemnikach, to w rzeczywistości tego typu pojemników jest w naszym kraju stosunkowo niewiele. Niewielka jest też świadomość społeczna w tym zakresie, co wiąże się z powszechnym traktowaniem zużytych baterii tak samo jak zwyczajnych odpadów. Warto w tym miejscu nadmienić, że właśnie szeroko pojęta edukacja i kształtowanie odpowiednich postaw jawią się bardzo ważnym elementem działań proekologicznych.

Prawidłowa polityka państwa w dziedzinie ochrony środowiska, jak również rachunek ekonomiczny to jedno, ale świadomość społeczna to drugie. Dlatego skuteczność polityki ekologicznej – w tym recyklingu odpadów niebezpiecznych i innych – zależy w dużej mierze od nastawienia i nawyków przeciętnych obywateli.