Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Prowadzący działalność w zakresie przetwarzania odpadów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach jest obowiązany do uzyskania zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne, wydaje się w drodze decyzji na wniosek prowadzącego działalność. Wniosek o zezwolenie na przetwarzanie odpadów musi zawierać m. in.: rodzaje odpadów do przetwarzania, określenie metod i miejsca ich przetwarzania, ilość przetwarzanych odpadów oraz ilość odpadów uzyskiwanych na skutek przetwarzania w skali roku, informacje techniczne instalacji lub urządzenia przetwarzającego odpady czy opis podjętych działań w zakresie monitorowania i kontroli inwestycji objętej zezwoleniem.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydawane jest w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z Ustawą o odpadach.

Jesteś zainteresowany?